Prezentacja

Przejdź do [DANE KONTAKTOWE]

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką przetwórstwa metali nieżelaznych, wraz ze związanymi z tym zagadnieniami technologicznymi i materiałoznawczymi, skupiając swoją uwagę głównie na stopach miedzi, cynku, ołowiu, a także metalach szlachetnych. Tematyka Zakładu podlega ciągłemu dostosowywaniu do otoczenia gospodarczego, dopasowując się do aktualnych potrzeb szeroko pojętego przemysłu, w coraz większym stopniu wykraczając poza obszar przemysłu metali nieżelaznych. Zakład współpracuje z ponad 80 firmami z branży przemysłu hutniczego, przetwórstwa metali nieżelaznych, branży automotive, energetycznej, elektrotechnicznej, materiałów ceramicznych i innych. Siłą Zakładu jest posiadanie wykwalifikowanej kadry naukowo-technicznej, w skład której wchodzą pracownicy o dużym doświadczeniu w zakresie współpracy z przemysłem i posiadający inżynierską wiedzę interdyscyplinarną oraz bogate zaplecze aparaturowe, w tym kompletne linie technologiczne w  zakresie odlewania i przeróbki plastycznej.

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN w szczególności zajmuje się tematyką:

 • Odlewnictwa metali nieżelaznych, w tym odlewaniem statycznym, ciągłym odlewaniem poziomym, odlewaniem odśrodkowym, badaniami technologicznymi ciekłego metalu, kształtowaniem struktury w procesach odlewniczych, klasycznymi technologiami wytwarzania form, badaniami materiałów pomocniczych i izolacyjnych dla odlewnictwa, procesami i uszlachetnianiem ciekłego metalu, wytwarzaniem certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM).
 • Przeróbki plastycznej, w tym procesami przeróbki plastycznej uwzględniającymi zarówno klasyczne metody, jak i niekonwencjonalne np. metody intensywnych odkształceń plastycznych SPD (proces KOBO, RCS), ciągnieniem drutów w odcinkach prostych i w kręgach, wyciskaniem wlewków, walcowaniem blach, taśm i drutów, wytwarzaniem w sposób ciągły drutów bimetalowych.
 • Obróbki cieplnej, w tym badaniami wpływu parametrów obróbki cieplnej na właściwości materiałów, obróbki cieplno-plastycznej, procesami przygotowawczymi materiałów do dalszej przeróbki, boraksowaniem drutów.
 • Badań metalograficznych, w tym przygotowywaniem zgładów metalograficznych, trawieniem, przygotowywaniem cienkich folii, badaniami makro-, mikro- i nanostruktury, jakościową oraz ilościową analizą struktury, analizą topografii powierzchni, badaniami faktograficznymi.
 • Analiz właściwości mechanicznych i technologicznych, w tym badań właściwości wytrzymałościowych i plastycznych materiałów, badań twardości, badań udarności, badań tłoczności i anizotropii plastycznej, badań i prób technologicznych rur, prętów i drutów.
 • Analiz właściwości fizycznych i użytkowych, w tym badań tribologicznych metodą „pin on disk” oraz w układzie tuleja-wałek, analizy termiczno-derywacyjnej ATD, badań właściwości termicznych (temperatura solidus i likwidus), badań przemian fazowych, badań właściwości elektrycznych (przewodność i oporność elektryczna), badań odporności na erozję łukową i na łączenie, badań chropowatości.
 • Projektowania i symulacji, w tym komputerowym projektowaniem obiektów 2D i 3D, opracowywaniem modeli na potrzeby symulacji komputerowych, matematyczno-fizycznym modelowaniem procesów kształtowania plastycznego metali w oparciu o metody elementów skończonych wraz optymalizacją technologii procesów przeróbki plastycznej metali i stopów.

Oferta


Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN zajmuje się badaniem materiałów, opracowywaniem ich technologii wytwarzania i przetwarzania oraz projektowaniem nowych materiałów, w szczególności w zakresie:

 • miedzi, miedzi wysokiej czystości, miedzi stopowych przeznaczonych na cele przewodowe
 • mosiądzów, w tym m.in. dwuskładnikowych, ołowiowych, specjalnych, wysokoniklowych do zastosowań ogólnotechnicznych
 • brązów, w tym m.in. cynowych, cynowo-cynkowych, cynowo-cynkowo-ołowiowych, krzemowo-cynkowo-manganowych, krzemowych do zastosowań ogólnotechnicznych
 • cynku i stopów cynku do cynkowania ogniowego i zanurzeniowego metoda jednostkową i ciągłą
 • ołowiu i jego stopów do wytwarzania elementów akumulatorów
 • spoiw twardych przeznaczonych do wysokotemperaturowego łączenia materiałów
 • stopów wstępnych, m.in. CuCr, CuSi, CuMn przeznaczonych do przemysłowego komponowania stopów metali
 • certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) w zakresie stopów miedzi, cynku, ołowiu
 • materiałów kompozytowych bimetalowych i trimetalowych, w postaci drutów i taśm przeznaczonych do zaawansowanych zastosowań
 • materiałów kompozytowych metalowo-ceramicznych, przeznaczonych do pracy w układach elektrycznych
 • stopów odlewniczych na łożyska ślizgowe.

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN zajmuje się także produkcją małoseryjną odlewanych wyrobów metalowych oraz ciągnionych wyrobów litych i bimetalowych na zamówienie.

Asortyment wyrobów odlewanych obejmuje:

 • miedź oraz miedzie stopowe w postaci wlewków płaskich i okrągłych o wadze do 100 kg
 • cynk i stopy cynku w postaci w postaci wlewków płaskich i okrągłych o wadze do 100 kg oraz gąsek
 • szeroki asortyment mosiądzów i brązów w postaci wlewków płaskich i okrągłych o wadze do 100 kg oraz gąsek
 • stopy na bazie cyny w postaci wlewków płaskich i okrągłych o wadze do 50 kg
 • szeroki asortyment stopów wstępnych na bazie miedzi w postaci wlewków płaskich i okrągłych o wadze do 50 kg
 • stopy specjalne i nietypowe wg zamówienia klienta
 • materiały odlewane przeznaczone na certyfikowane materiały odniesienia.

Asortyment ciągnionych wyrobów litych i bimetalowych obejmuje:

 • druty miedziane z miedzi Cu-OFE i Cu-ETP w szerokim zakresie średnic i różnym stanie umocnienia
 • druty bimetalowe FeNi42Mn1/Cu w szerokim zakresie średnic od 0,8 do 0,2 mm i różnym stanie umocnienia
 • druty bimetalowe Fe/Cu21, Fe/Cu30 i Fe/Cu40 w szerokim zakresie średnic od 2,0 do 0,2 mm i różnym stanie umocnienia
 • druty bimetalowe Cu/FeNi59 w szerokim zakresie średnic i różnym stanie umocnienia
 • druty bimetalowe Al/Cu10 i Al/Cu15 w szerokim zakresie średnic i różnym stanie umocnienia
 • drążki bimetalowe Fe/Cu o różnym udziale rdzenia i płaszcza.

Wyposażenie


Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów IMN dysponuje nowoczesną aparaturą badawczo-pomiarową i technologiczną umożliwiającą realizację statutowych zadań Zakładu oraz prowadzenie produkcji małotonażowej, w szczególności:


Pracownicy naukowi


[ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU]

 • dr inż. Barbara Juszczyk
  Kierownik Zakładu
  Specjalność: stopy metali nieżelaznych, przeróbka plastyczna, kompozyty
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 552, e-mail: barbara.juszczyk@imn.gliwice.pl

 • dr inż. Joanna Kulasa
  Z-ca Kierownika Zakładu, Kierownik Laboratorium Zaawansowanych Aplikacji Materiałowych
  Specjalność: odlewnictwo metali nieżelaznych, kompozyty, badania tribologiczne
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 711, e-mail: joanna.kulasa@imn.gliwice.pl

 • mgr inż. Łukasz J. Wierzbicki
  Z-ca Kierownika Zakładu, Kierownik Pracowni Badań Materiałowych i Struktury Materiałów

  Specjalność: stopy metali nieżelaznych, odlewnictwo, przeróbka plastyczna, badania struktury i właściwości mechanicznych, badania technologiczne
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 740, e-mail: lukasz.wierzbicki@imn.gliwice.pl

 • inż. Krzysztof Marszowski
  Kierownik Pracowni Produkcji Małoseryjnej
  Specjalność: przeróbka plastyczna, druty bimetalowe
  Dane kontaktowe: tel. +48 32 23 80 215, e-mail: krzysztof.marszowski@imn.gliwice.pl

 • mgr inż. Beata Cwolek
  Specjalność: odlewnictwo metali nieżelaznych, przeróbka plastyczna,
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 742, e-mail: beata.cwolek@imn.gliwice.pl

 • dr inż. Justyna Domagała Dubiel
  Specjalność: stopy metali nieżelaznych, laserowa obróbka powierzchni,symulacja komputerowa
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 232, e-mail: justyna.domagala@imn.gliwice.pl

 • dr inż. Joanna Gołębiewska Kurzawska
  Specjalność: stopy metali nieżelaznych, symulacja komputerowa, drukowanie 3D
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 431, e-mail: joanna.gołebiewska@imn.gliwice.pl

 • dr inż. Wiesław Kazana
  Specjalność: przeróbka plastyczna, kompozyty
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 642, e-mail: wieslaw.kazana@imn.gliwice.pl

 • mgr inż. Witold Malec
  Specjalność: stopy metali nieżelaznych, kompozyty, odlewnictwo, przeróbka plastyczna, badania struktury i właściwości mechanicznych, normalizacja
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 511, e-mail: witold.malec@imn.gliwice.pl

 • dr inż. Szymon Malara
  Specjalność: stopy cynku, cynkowanie, badania struktury i właściwości mechanicznych
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 431, e-mail: szymon.malara@imn.gliwice.pl

 • prof. dr hab. Zbigniew Rdzawski
  Specjalność: stopy metali nieżelaznych, przeróbka plastyczna, badania struktury i  właściwości mechanicznych
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 , e-mail: zbigniew.rdzawski@imn.gliwice.pl

 • dr inż. Joanna Sobota
  Specjalność: stopy metali nieżelaznych, przeróbka plastyczna, skaningowa mikroskopia elektronowa
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 232, e-mail: joanna.sobota@imn.gliwice.pl

 • dr inż. Jan Wesołowski, prof. IMN
  Specjalność: stopy cynku, cynkowanie, stopy ołowiu, badania struktury
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 521, e-mail: jan.wesolowski@imn.gliwice.pl

 • dr Wojciech Burian
  Specjalność: stopy na bazie Fe, balistyka końcowa, kinetyka przemian fazowych i procesów wydzieleniowych, materiały nanokrystaliczne, technologie przyrostowe, obliczenia termodynamiczne
  Dane kontaktowe: tel.: +48 32 23 80 212, e-mail:wojciech.burian@imn.gliwice.pl

Dane kontaktowe


Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów
ul. Sowińskiego 5, 44–100 Gliwice
 
Kierownik Zakładu
dr inż. Barbara Juszczyk
paw. A, II piętro, pok. 227
tel.: +48 32 23 80 552, kom.: +48 607 281 100, fax: +48 32 231 80 412
e-mail: barbara.juszczyk@imn.gliwice.pl, barbaraj@imn.gliwice.pl 

Sekretariat
Małgorzata Ksoll
paw. A, II piętro, pok. 229,
tel.: +48 32 23 80 411, fax: +48 32 231 80 412
e-mail: malgorzataks@imn.gliwice.pl 

Zastępca  Kierownika Zakładu
Kierownik Laboratorium Zaawansowanych Aplikacji Materiałowych
dr  inż. Joanna Kulasa
paw. A, II piętro, pok. 231,
tel.: +48 32 23 80 711, fax: +48 32 231 80 412
e-mail: joanna.kulasa@imn.gliwice.pl 

Zastępca  Kierownika Zakładu
Kierownik Pracowni Badań Materiałowych i Struktury Materiałów
mgr  inż. Łukasz J. Wierzbicki
paw. A, II piętro, pok. 222,
tel.: +48 32 23 80 740, kom.: +48 604 509 420, fax: +48 32 231 80 412
e-mail: lukasz.wierzbicki@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij