Prezentacja


Zakład Hutnictwa obejmuje istotną część działalności naukowej, badawczo- rozwojowej i usługowej Instytutu w obszarze metalurgii ekstrakcyjnej metali nieżelaznych.

Załogę Zakładu stanowi 28 pracowników, w tym 1 z tytułem profesora IMN i 6 ze stopniem doktora. W strukturze Zakładu znajdują się:

 • Pracownia Hutnictwa Miedzi
 • Pracownia Hutnictwa Cynku i Ołowiu
 • Pracownia Surowców Wtórnych
 • Pracownia Energetyki Hutniczej
 • Laboratorium Badań Podstawowych
 • Laboratorium Procesów Hutniczych

Działalność:

 • metody przygotowania wsadu do procesów hutniczych poprzez m. in. brykietowanie, granulowanie, spiekanie i prażenie,
 • pirometalurgiczne procesy produkcji metali z rud, koncentratów, złomów i odpadów oraz rafinację ogniową metali,
 • produkcję metali szlachetnych lub ich koncentratów,prace w charakterze studialnym, podstawowym i poznawczym,
 • badania własności fizykochemicznych substratów i produktów procesów metalurgii ekstrakcyjnej (lepkość, temperatura topnienia, termogramy w powietrzu i w atmosferze kontrolowanej),
 • projekty procesowe i analizy techniczno-technologiczne istniejących i nowych procesów wraz z założeniami do projektowani.

Oferta


Zakład Hutnictwa oferuje następujące usługi badawcze i projektowe:

W zakresie metalurgii ekstrakcyjnej:

 • opracowania technologii odzysku metali nieżelaznych z koncentratów i wszelkiego rodzaju surowców wtórnych /koncepcje technologii, dobór urządzeń i parametrów, założenia projektowe/,
 • metody rafinacji metali nieżelaznych od zanieczyszczeń,
 • metody otrzymywania związków chemicznych oraz stopów użytecznych z półproduktów i odpadów zawierających metale nieżelazne,
 • opracowanie metod brykietowania i granulowania różnorodnych materiałów wraz z doborem optymalnych rodzajów lepiszcz,
 • modelowanie matematyczne i opracowanie algorytmów do sterowania procesami hutniczymi oraz systemy wspomagania decyzyjnego,
 • ekspertyzy i analizy istniejących technologii celem racjonalizacji zużycia energii, opracowania optymalnych sposobów odzysku ciepła odpadowego, zmniejszenia uciążliwości zakładu dla otoczenia,

W zakresie badań podstawowych:

 • wyznaczanie własności spieków i żużli metalurgicznych /m.in. temperatury mięknięcia, topienia, lepkości, badania termograwimetryczne/,
 • wyznaczanie własności stopów metali /m.in. temperatury przemian fazowych, prężności par, aktywności termodynamiczne składników/.

W zakresie produkcji:

 • brykietowania i granulowania materiałów sypkich /surowce i materiały wtórne oraz odpadowe/ w celu uprzydatnienia ich do przerobu, transportu lub deponowania,
 • przerób materiałów w zakresie temperatur od 200 do 1400°C obejmujący procesy suszenia, prażenia, utleniania, redukcji, przemian fazowych i alotropowych, wypalania substancji szkodliwych, topienia,
 • odzysk metali z surowców wtórnych i odpadów /m.in. cyny, srebra, złota i innych metali szlachetnych/.

Wyposażenie


Zakład Hutnictwa wyposażony jest zarówno w aparaturę badawczą, kontrolno-pomiarowa, jak też w urządzenia i instalacje doświadczalne. Do ważniejszego wyposażenia należą:

 • Termowaga TA1 firmy Metller z układem próżniowym pozwalającym na uzyskiwanie w układzie próżni rzędu 5·10-6 Torra oraz kwadrupolowym spektrometrem mas QMG 511 firmy Balzers,
 • Maszyna wytrzymałościowa EDZ – 40; dzięki dodatkowemu wyposażeniu maszyna służy do laboratoryjnych prób brykietowania materiałów sypkich ( względnie pylistych) oraz ich mieszanek z lepiszczami w temperaturach otoczenia lub podwyższonych ( od 20 do 700 OC) z siłami na ściskanie od) do 40 MPa.
 • Piec do badań temperatur mięknienia i topienia materiałów tlenkowych z wykorzystaniem metody Bunte-Bauma-Reerinka
 • Lepkościomierz LVDV-II+ DIGITAL firmy Brookfield Engineering Laboratories, INC. zestawiony z piecem komorowym F 46 120 CM.
 • Elektryczny piec rurowy typu PPR–140/1300 z komorą roboczą o wymiarach ф 114 x1220 mm, ze sterowaniem umożliwiającym utrzymanie temperatury z dokładnością do ± 1°C oraz kontrola prędkości nagrzewania i studzenia. Zakres temperatur roboczych : 300 – 1300°C,
 • Piec komorowy typu F 46129 CM firmy Thermolyne, do temperatury 1700°C
 • Piec rurowy FRV - 70 - /400/1700 z dobudowanym systemem zamknięć próżnioszczelnych pozwalających na pracę w wersji próżniowej, jak również ściśle kontrolowanej atmosferze gazowej we współpracy z regulatorem ciśnień cząstkowych.
 • Dwa piece obrotowe: laboratoryjny elektryczny i doświadczalny ogrzewany gazem ziemnym ,
 • Piec obrotowo-wahadłowy do przerobu odpadów ołowio- i cynkonośnych,
 • Piec łukowo-oporowy, przeznaczony do stapiania materiałów na bazie Cu, Zn, Pb,
 • Piec topielno-rafinacyjny o pojemności 800 kg, przeznaczony do topienia i rafinacji materiałów niskotopliwych ,
 • Ponadto: mieszalniki, mieszarki, separatory (grawitacyjny, bębnowy, sitowo-powietrzny) do oczyszczania i rozdziału granulatów.

Referencje


Ważniejsze osiągnięcia praktycznie wdrożone przez zakłady przemysłowe: 

 • opracowanie technologii odmiedziowania w piecu elektrycznym żużla z pieca zawiesinowego w HM "Głogów II",
 • opracowanie nowej technologii konwertorowania stopu CuPbFe w HM "Głogów II",
 • modernizacja układu schładzania i odpylania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w HM "Głogów II",
 • optymalizacja zużycia koksu wielkopiecowego w piecach szybowych do wytopu kamienia miedziowego w HM "Głogów I",
 • opracowanie nowej metody ekonomicznego opalania pieców obrotowych do rafinacji ogniowej miedzi w HM "Głogów II",
 • opracowanie technologii przerobu materiałów ołowionośnych z hutnictwa miedzi w piecu elektrycznym,
 • opracowanie i wdrożenie nowej technologii przerobu szlamów anodowych z procesu elektrorafinacji miedzi w HMN Szopienice,
 • opracowanie i wdrożenie metody odzysku srebra ze szpejzy, pochodzącej z przetopu żużli srebrowych w HMN Szopienice,
 • optymalizacja procesu przetopu żużli srebrowych w piecu obrotowo-wahadłowym w HMN Szopienice,
 • opracowanie i wdrożenie metody odzysku cyny ze szlamów cynowych w IMN Gliwice,
 • wdrożenie matematycznego modelu bilansowania materiałowego układu spiekania - piec szybowy w HC Miasteczko Śl.,
 • opracowanie i wdrożenie technologii brykietowania odpadów z produkcji wełny mineralnej - POLINOVA Gliwice,
 • technologie odzysku metali ze złomu elektronicznego i elektrotechnicznego dla efektywnego zagospodarowania uzyskanych produktów,
 • opracowanie technologii przerobu złomu ołowiu zanieczyszczonego substancjami palnymi w piecu płomiennym do przerobu szlamów anodowych w HMN "Szopienice" Katowice,
 • opracowanie technologii przerobu wybrakowanych płytek akumulatorowych w piecu płomiennym z uzyskaniem ołowiu gatunkowego jako produktu finalnego w HMN Szopienice Katowice.

Ważniejsze osiągnięcia praktycznie wdrożone przez zakłady przemysłowe: 

 • dopalanie gorących i zapylonych redukcyjnych gazów gardzielowych z pieców szybowych oraz odpylanie na sucho uzyskanych spalin (skala półtechniczna),
 • prace nad modyfikacją rafinacji ogniowej ołowiu, umożliwiającej wytwarzanie stopu Pb-Sb o wysokiej zawartości antymonu,
 • opracowanie metody analitycznej do określenia zawartości metali w granulatach polimetalicznych złomu elektronicznego i elektrotechnicznego PPWMN "Wtórmet" Bytom,
 • opracowanie technologii przerobu złomu samochodowego,
 • dobór dodatków technologicznych dla procesu szybowego i zawiesinowego celem poprawy właściwości żużla,
 • opracowanie matematycznego modelu procesu zawiesinowego stapiania koncentratów miedzi,
 • opracowanie nowego środka wiążącego na bazie skrobi oraz technologia brykietowania koncentratów miedzi,
 • prace nad odzyskiem cynku i ołowiu z odpadów przemysłowych w procesie przewałowym,
 • opracowanie metody rafinacji kadmu i cynku zbrylonym salmiakiem,
 • intensyfikacja procesu szybowego za pomocą dmuchu wzbogaconego w tlen (badania w skali technicznej),
 • przetop wsadu stałego zawierającego miedź w procesie konwertorowania kamienia miedziowego z zastosowaniem dmuchu wzbogaconego w tlen (badania w skali technicznej).

Pracownie i laboratoria


Dane Kontaktowe


Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Hutnictwa
ul. Sowińskiego 5, 44–100 Gliwice
Fax: 32 231 69 33

Kierownik Zakładu Hutnictwa
mgr inż Grzegorz Krawiec
tel. 32 23 80 366
e-mail: grzegorzk@imn.gliwice.pl

Zastępca Kierownika Zakładu Hutnictwa
dr inż. Zdzisław Miczkowski
tel. 32 23 80 365
e-mail: zdzislawm@imn.gliwice.pl

 

Kierownik Pracowni Hutnictwa Miedzi
dr inż. Tomasz Sak
tel. 32 23 80 303
e-mail: tomaszs@imn.gliwice.pl

Kierownik Pracowni Hutnictwa Cynku i Ołowiu
dr inż.Ryszard Prajsnar, prof.IMN
tel. 32 23 80 466
e-mail: ryszardp@imn.gliwice.pl

Kierownik Pracowni Surowców Wtórnych
dr inż. Jerzy Kozłowski
tel. 32 23 80 707
e-mail: jerzyk@imn.gliwice.pl

Kierownik Pracowni Energetyki Hutniczej
dr inż. Zdzisław Miczkowski
tel. 32 23 80 365
e-mail: zdzislawm@imn.gliwice.pl 

Kierownik Laboratorium Badań Podstawowych
dr inż. Andrzej Zajączkowski
tel. 32 23 80 465
e-mail: andrzejz@imn.gliwice.pl

Kierownik Laboratorium Procesów Hutniczych
mgr inż. Rafał Michalski
tel. 32 23 80 567
e-mail: rafalm@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij