Prezentacja

Zakład Hutnictwa obejmuje istotną część działalności naukowej, badawczo- rozwojowej i usługowej Instytutu w obszarze metalurgii ekstrakcyjnej metali nieżelaznych.

Załogę Zakładu stanowi 22 pracowników, w tym  6 ze stopniem doktora. W strukturze Zakładu znajdują się:

 • Pracownia Hutnictwa Miedzi
 • Pracownia Hutnictwa Cynku i Ołowiu
 • Pracownia Surowców Wtórnych
 • Laboratorium Badań Podstawowych
 • Laboratorium Procesów Hutniczych

Działalność:

 • metody przygotowania wsadu do procesów hutniczych poprzez m. in. brykietowanie, granulowanie, spiekanie i prażenie,
 • pirometalurgiczne procesy produkcji metali z rud, koncentratów, złomów i odpadów oraz rafinację ogniową metali,
 • produkcję metali szlachetnych lub ich koncentratów,prace w charakterze studialnym, podstawowym i poznawczym,
 • badania własności fizykochemicznych substratów i produktów procesów metalurgii ekstrakcyjnej (lepkość, temperatura topnienia, termogramy w powietrzu i w atmosferze kontrolowanej),
 • projekty procesowe i analizy techniczno-technologiczne istniejących i nowych procesów wraz z założeniami do projektowani.

Oferta

Zakład Hutnictwa oferuje następujące usługi badawcze i projektowe:

W zakresie metalurgii ekstrakcyjnej:

 • opracowania technologii odzysku metali nieżelaznych z koncentratów i wszelkiego rodzaju surowców wtórnych /koncepcje technologii, dobór urządzeń i parametrów, założenia projektowe/,
 • metody rafinacji metali nieżelaznych od zanieczyszczeń,
 • metody otrzymywania związków chemicznych oraz stopów użytecznych z półproduktów i odpadów zawierających metale nieżelazne,
 • opracowanie metod brykietowania i granulowania różnorodnych materiałów wraz z doborem optymalnych rodzajów lepiszcz,
 • modelowanie matematyczne i opracowanie algorytmów do sterowania procesami hutniczymi oraz systemy wspomagania decyzyjnego,
 • ekspertyzy i analizy istniejących technologii celem racjonalizacji zużycia energii, opracowania optymalnych sposobów odzysku ciepła odpadowego, zmniejszenia uciążliwości zakładu dla otoczenia,

W zakresie badań podstawowych:

 • wyznaczanie własności spieków i żużli metalurgicznych /m.in. temperatury mięknięcia, topienia, lepkości, badania termograwimetryczne/,
 • wyznaczanie własności stopów metali /m.in. temperatury przemian fazowych, prężności par, aktywności termodynamiczne składników/.

W zakresie produkcji:

 • brykietowania i granulowania materiałów sypkich /surowce i materiały wtórne oraz odpadowe/ w celu uprzydatnienia ich do przerobu, transportu lub deponowania,
 • przerób materiałów w zakresie temperatur od 200 do 1400oC obejmujący procesy suszenia, prażenia, utleniania, redukcji, przemian fazowych i alotropowych, wypalania substancji szkodliwych, topienia,
 • odzysk metali z surowców wtórnych i odpadów /m.in. cyny, srebra, złota i innych metali szlachetnych/.

Wyposażenie

Zakład Hutnictwa wyposażony jest zarówno w aparaturę badawczą, kontrolno-pomiarowa jak też w urządzenia i instalacje doświadczalne. Do ważniejszego wyposażenia należą:

 • Termowaga TA1 firmy Metller z układem próżniowym pozwalającym na uzyskiwanie w układzie próżni rzędu 5*10-6 Torra oraz kwadrupolowym spektrometrem mas QMG 511 firmy Balzers,
 • Maszyna wytrzymałościowa EDZ – 40. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu maszyna służy do laboratoryjnych prób brykietowania materiałów sypkich ( względnie pylistych) oraz ich mieszanek z lepiszczami w temperaturach otoczenia lub podwyższonych ( od 20 do 700 OC) z siłami na ściskanie od) do 40 MPa.
 • Piec do badań temperatur mięknienia i topienia materiałów tlenkowych z wykorzystaniem metody Bunte-Bauma-Reerinka
 • Lepkościomierz LVDV-II+ DIGITAL firmy Brookfield Engineering Laboratories, INC. zestawiony z piecem komorowym F 46 120 CM.
 • Elektryczny piec rurowy typu PPR–140/1300 z komorą roboczą o wymiarach ф 114 x1220 mm, ze sterowaniem umożliwiającym utrzymanie temperatury z dokładnością do ± 1°C oraz kontrola prędkości nagrzewania i studzenia. Zakres temperatur roboczych : 300 – 1300° C,
 • Piec komorowy typu F 46129 CM firmy Thermolyne, do temperatury 1700 0C
 • Piec rurowy FRV - 70 - /400/1700 z dobudowanym systemem zamknięć próżnioszczelnych pozwalających na pracę w wersji próżniowej jak również ściśle kontrolowanej atmosferze gazowej we współpracy z regulatorem ciśnień cząstkowych.
 • Dwa piece obrotowe: laboratoryjny elektryczny i doświadczalny ogrzewany gazem ziemnym ,
 • Piec obrotowo-wahadłowy do przerobu odpadów ołowio- i zynkonośnych,
 • Piec łukowo-oporowy, przeznaczony do stapiania materiałów na bazie Cu, Zn, Pb,
 • Piec topielno-rafinacyjny o pojemności 800 kg, przeznaczony do topienia i rafinacji materiałów niskotopliwych ,
 • Ponadto: mieszalniki, mieszarki, separatory (grawitacyjny, bębnowy, sitowo-powietrzny) do oczyszczania i rozdziału granulatów.

Referencje

Ważniejsze osiągnięcia praktyczne wdrożone przez zakłady przemysłowe

 • opracowanie technologii odmiedziowania w piecu elektrycznym żużla z pieca zawiesinowego w HM "Głogów II” ;
 • opracowanie nowej technologii konwertorowania stopu CuPbFe w HM "Głogów II”;
 • modernizacja układu schładzania i odpylania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w HM "Głogów II”;
 • optymalizacja zużycia koksu wielkopiecowego w piecach szybowych do wytopu kamienia miedziowego w HM "Głogów I”;
 • opracowanie nowej metody ekonomicznego opalania pieców obrotowych do rafinacji ogniowej miedzi w HM "Głogów II”;
 • opracowanie technologii przerobu materiałów ołowionośnych z hutnictwa miedzi w piecu elektrycznym,
 • opracowanie i wdrożenie nowej technologii przerobu szlamów anodowych z procesu elektrorafinacji miedzi w HMN Szopienice,
 • opracowanie i wdrożenie metody odzysku srebra ze szpejzy, pochodzącej z przetopu żużli srebrowych w HMN Szopienice,
 • opracowanie i wdrożenie metody odzysku cyny ze szlamów cynowych w IMN Gliwice,
 • wdrożenie matematycznego modelu bilansowania materiałowego układu spiekalnia- piec szybowy w HC Miasteczko Śl.,
 • opracowanie i wdrożenie technologii brykietowania odpadów z produkcji wełny mineralnej - POLINOVA Gliwice,
 • technologie odzysku metali ze złomu elektronicznego i elektrotechnicznego dla efektywnego zagospodarowania uzyskanych produktów.
 • opracowanie technologii przerobu złomu ołowiu zanieczyszczonego substancjami palnymi w piecu płomiennym do przerobu szlamów anodowych w HMN "Szopienice” Katowice.
 • pracowanie technologii przerobu wybrakowanych płytek akumulatorowych w piecu płomiennym z uzyskaniem ołowiu gatunkowego jako produktu finalnego w HMN Szopienice Katowice.

Ważniejsze prace badawcze i opracowania

 • dopalanie gorących i zapylonych redukcyjnych gazów gardzielowych z pieców szybowych oraz odpylanie na sucho uzyskanych spalin ( skala półtechniczna )
 • prace nad modyfikacją rafinacji ogniowej ołowiu, umożliwiającej wytwarzanie stopu Pb-Sb o wysokiej zawartości antymonu,
 • opracowanie metody analitycznej do określenia zawartości metali w granulatach polimetalicznych złomu elektronicznego i elektrotechnicznego PPWMN "Wtórmet” Bytom.
 • oracowanie technologii przerobu złomu samochodowego.
 • dobór dodatków technologicznych dla procesu szybowego i zawiesinowego celem poprawy właściwości żużla;
 • opracowanie modelu matematycznego procesu zawiesinowego stapiania koncentratów miedzi.
 • opracowanie nowego środka wiążącego na bazie skrobi oraz technologia brykietowania koncentratów miedzi,
 • prace nad odzyskiem cynku i ołowiu z odpadów przemysłowych w procesie przewałowym.
 • opracowanie metody rafinacji kadmu i cynku zbrylonym salmiakiem,
 • intensyfikacja procesu szybowego za pomocą dmuchu wzbogaconego w tlen ( badania w skali technicznej ):
 • przetop wsadu stałego zawierającego miedź w procesie konwertorowania kamienia miedziowego z zastosowaniem dmuchu wzbogaconego w tlen (badania w skali technicznej);

Dane Kontaktowe


Instytut Metali Nieżelaznych,
Zakład Hutnictwa,
ul. Sowińskiego 5, 44–100 Gliwice,
Fax: 32 231 69 33

Kierownik Zakładu Hutnictwa:
dr inż. Józef Czernecki,prof.IMN, tel. 32 23 80 366, fax: 32 23 16 933,
e-mail:jozefcz@imn.gliwice.pl

Zastępca Kierownika Zakładu Hutnictwa
mgr inż. Stefan Gizicki, tel.32 23 80 666,
e-mail:stefang@imn.gliwice.pl

Kierownik Pracowni Miedzi:
mgr inż Grzegorz Krawiec, tel: 32 23 80 256
email:grzegorzk@imn.gliwice.pl

Kierownik Pracowni Hutnictwa Cynku i Ołowiu:
dr inż.Ryszard Prajsnar, tel.32 23 80 466
e-mail:ryszardp@imn.gliwice.pl

Kierownik Pracowni Surowców Wtórnych:
dr inż. Jerzy Kozłowski, tel.32 23 80 707
e-mail:jerzyk@imn.gliwice.pl

Kierownik Laboratorium Procesów Hutniczych:
mgr inż. Stanisław Bratek, tel.32 23 80 256

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij