Prezentacja

Zakład prowadzi badania w dziedzinie wzbogacania szerokiej gamy surowców, zwłaszcza rud metali nieżelaznych, węgla, surowców odpadowych i wtórnych, opracowuje technologie wzbogacania tych surowców oraz dokonuje modernizacji i udoskonaleń techniczno-technologicznych w istniejących zakładach. Od 2000 roku zakład jest dostawcą urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych w tym własnych konstrukcji wielkogabarytowych maszyn flotacyjnych i hydrocyklonów. Zakład zatrudnia 20 pracowników. Pracami Zakładu kieruje dr inż. Andrzej Wieniewski.
 
Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów dysponuje szeroką ofertą usług badawczych i technicznych w zakresie:

 • badania własności fizyko-chemicznych i mineralogicznych rud metali nieżelaznych, węgla, surowców odpadowych i wtórnych
 • badania składu różnego rodzaju surowców w szerokim zakresie uziarnienia
 • badania wzbogacalności surowców mineralnych odpadowych i wtórnych
 • opracowania technologii wzbogacania rud i minerałów a także surowców odpadowych i wtórnych
 • badania nad oceną poszczególnych operacji przeróbczych w warunkach przemysłowych
 • badania nad doborem odczynników flotacyjnych do flotacji różnego rodzaju surowców
 • badania nad nowymi oraz doskonalenie istniejących konstrukcji maszyn i urządzeń przeróbczych
 • określenie warunków i wielkości pobieranych prób i ich reprezentatywności

Zakład opracowuje konstrukcje maszyn flotacyjnych oraz układów klasyfikacji potrzeb konkretnego odbiorcy dostosowane dla potrzeb stosowanej technologii.

 

Wyposażenie

Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów wyposażony jest:

 • w zestaw urządzeń do kruszenia przesiewania mielenia. i klasyfikacji w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej
 • aparaturę do analizy składu ziarnowego za pomocą laserowego granulometru firmy Lasentec model PAR - TEC 100.
 • Zestaw do wyznaczania współczynnika Bonda
 • Zestawy do separacji magnetycznej na sucho i mokro w niskich i wysokich polach
 • Zestawy do wzbogacania bardzo drobnych klas ziarnowych i mikronowych
 • laboratoryjne i przemysłowe stoły koncentracyjne
 • Osadzarkę szybkobieżną, przepadową Denvera
 • Układ do wzbogacania w cieczach ciężkich zawiesinowych
 • Zestawy maszyn flotacyjnych różnego typu i przeznaczenia od laboratoryjnych do półprzemysłowych (mechaniczne, pneumomechaniczne, pneumatyczne - kolumnowe)
 • Urządzenie do cięcia i separacji kabli, akumulatorów i złomu
 • Procownia konstrukcyjna wyposżona jest w oprogramowanie do projektowania w systemie AUTO-CAD

Oferta


Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów może świadczyć szeroki zakres usług badawczych od skali laboratoryjnej do półtechnicznej:

 • prac badawczo - rozwojowych w zakresie doboru technologii i oceny pracy urządzeń flotacyjnych, opracowanie technologii wzbogacania jako wytycznych do projektowania nowych zakładów przeróbczych, z podaniem schematów jakościowo—ilościowych, wodno—mułowych imaszynowych
 • badania własności fizyko-chemicznych i składu mineralogicznego rud metali nieżelaznych, surowców mineralnych i odpadowych
 • usługi z zakresu kruszenia i mielenia różnego rodzaju surowców do żądanego uziarnienia, gwarantując otrzymanie gotowej frakcji
 • badania składu ziarnowego różnego rodzaju surowców (produkty wzbogacania, pyły, pudry, szlamy, proszki metali, produkty chemiczne itp.) w szerokim zakresie uziarnienia : analiza na mikrositach (5,10,20 urn), analiza przy pomocy analizatora laserowego (1 - 1000 Jum), analiza sedymentacyjna, tradycyjna analiza sitowa,
 • badania wzbogacalności surowców mineralnych odpadowych i wtórnych (rud, zwłaszcza rud metali nieżelaznych, węgla, odpadów po wzbogacaniu tych surowców, odpadów przemysłu hutniczego, złomów — w tym złomów akumulatorowych, kabli itp.).
 • badania nad oceną poszczególnych operacji przeróbczych, w szczególności wzbogacania grawitacyjnego, mielenia, klasyfikacji, flotacji i procesów odwadniania, zmierzające do udoskonalania przebiegu tych operacji w warunkach przemysłowych,
 • badania nad doborem odczynników flotacyjnych do flotacji różnego rodzaju surowców, zwłaszcza do flotacji rud metali nieżelaznych,
 • badania nad udoskonaleniem istniejących oraz nowymi konstrukcjami maszyn, urządzeń przeróbczych, w szczególności maszyn flotacyjnych i hydrocyklonów. 

Oferujemy ponadto wykonywanie następujących usług w zakresie:

 • kruszenia i mielenia różnego rodzaju surowców do żądanego uziarnienia, gwarantując otrzymanie gotowej frakcji,
 • przesiewania lub klasyfikacji hydraulicznej z otrzymaniem żądanej frakcji lub sortymentów
 • wzbogacania powierzonych surowców, szczególnie w zakresie wzbogacania grawitacyjnego, magnetycznego i flotacyjnego (skala półtechniczna).

Zakład nasz może być ponadto dostawcą:

 • laboratoryjnych urządzeń przeróbczych takich jak :
 • kruszarki stożkowe, ucieraki, młynki, mieszalniki, pneumo- mechaniczne i mechaniczne maszynki flotacyjne jedno i wielokomorowe, stoły koncentracyjne oraz wielkolaboratoryjne zestawy flotacyjne,
 • wysokojakościowych (wykonanych z materiałów trudnościeralnych) elementów hydrocyklonów- dysze wylewowe, przelewowe, części stożkowe. Hydrocyklony o średnicach 350, 500 i 750 mm.
 • wielkogabarytowych maszyn flotacyjnych o objętościach komory 1-60 m3. Katalogi maszyn w języku polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim

Referencje


Najważniejsze osiągnięcia badawcze:

 • opracowanie technologii wzbogacania rud Cu i założeń projektowych dla zakładów przeróbczych LGOM
 • opracowanie technologii wzbogacania rud Zn - Pb i założeń projektowych dla ZGH Bolesław
 • opracowanie technologii wzbogacania rud Zn - Pb i założeń projektowych dla ZG Trzebionka
 • technologia wzbogacania wymurówki pieca zawierającego Ag i Cu
 • opracowanietechnologia i założeń projektowych zakładu wzbogacania rud Ti-Tr w Wietnamie
 • opracowanie technologii wzbogacania złomów akumulatorowych
 • opracowanie technologii wzbogacania rud Sn oraz rud Mo-W
 • uszlachetnianie produktów manganowych do produkcji ogniw
 • badania fizykochemiczne i aplikacyjne odczynników flotacyjnych dla rud Cu oraz Zn - Pb
 • dobór odczynników do flotacji węgli i modernizacja układu flotacji /dobór flotowników itp./
 • opracowanie technologii przerobu żużli zawierających Ag z HMN Szopienice
 • opracowanie technologii wzbogacania rud magnetytowo—ilmenitowych
 • opracowanie technologii wzbogacania greckich rud manganowych
 • opracowanie technologii wzbogacania brazylijskich rud Cu
 • opracowanie technologii odzysku Cu i Al ze zużytych kabli
 • nadzór autorski uruchomienia flotacji węgla. Flotowniki IŻ-12 wraz z automatyczną regulacją poziomu ilości powietrza kopalni BAJ- LUN - Chiny

Najważniejsze osiągnięcia praktyczne wdrożone przez zakłady przemysłowe:

 • Zastosowanie nowych rozwiązań technologiczno - technicznych w procesie wzbogacania rud piaskowcowo - węglanowych w KGHM PM S.A.
 • Wdrożenie technologii bogatych koncentratów miedzi w KGHM Polska Miedź S.A.
 • Wprowadzenie flotacji szybkiej w obiegu mielenia w zakładach wzbogacania rud Cu
 • Poprawa jakości odmagnesowanego koncentratu blendowego w ZG Trzebionka poprzez wprowadzenie flotacji odgipsowującej
 • Wprowadzenie odrębnego procesu flotacji kolektywnej Zn - Pb dla ziaren najdrobniejszych w celu obniżenia zawartości ołowiu w koncentracie blendowym produkowanym w ZGH Bolesław
 • Modernizacja układów wstępnego przesiewania rudy w ZGH Bolesław dla zwiększenia sprawności przesiewania zawilgoconego urobku przed II stopniem kruszenia
 • Wdrożenie hydrocyklonów do klasyfikacji produktów ługowania blendy prażonej w ZGH Bolesław
 • Zastosowanie w zakładach przeróbki rud KGHM Polska Miedź S.A. odczynników zbierających i promotorów: mieszanina ksantogenianów , alkilodwutiofosforany oraz nowych spieniaczy typu eteru alkilopoligkikoli
 • Zastosowanie w zakładach przeróbki rud ZGH Bolesław odczynników zbierających alkilodwutiokarbaminianów i alkilotioamin oraz nowych spieniczy - Dowfroth 250 .
 • Zastosowanie w zakładach przeróbki rud ZG Trzebionka odczynnika zbierającego dla ołowiu - Aerophine 3418 A oraz spieniacza Dowfroth 250

Ważniejsze prace wykonywane w ostatnich latach:

 • Opracowanie podstaw teoretycznych i technologicznych procesów wzbogacania rud miedzi z uwzględnieniem kompleksowego wykorzystania wszystkich składników
 • Odzysk metali towarzyszących w procesie wzbogacania krajowych rud miedzi
 • Effective Control of the Industrial Processing of Coupper Ores by Flotacion in the Milling Circuit
 • Określenie możliwości poprawy podstawowych wskaźników pracy zakładów wzbogacania rud miedzi KGHM PM S.A.
 • Obniżenie kosztów flotacji w procesie wzbogacania rud miedzi poprzez opracowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
 • Próby wydzielenia ołowiu z rud i koncentratów miedzi w celu kompleksowego wykorzystania surowca przy uwzględnieniu procesów hutniczych
 • Badania i analiza technologii w ZWR Lubin ze szczególnym uwzględnieniem strat miedzi w odpadach
 • Obniżenie kosztów przerobu piaskowcowo - węglanowych rud miedzi w KGHM PM S.A. poprzez modernizację kruszenia, mielenia i flotacji
 • Determination of an effect of alkylditiophosphates as additives to currently used xanthates on the selections and the result of flotacion of copper ores KGHM PM S.A.
 • Determination of influence regarding F - 100, S - 701 and S - 705 reagents of flotacion results of blende from "ZG Olkusz - Pomorzany"
 • Modernizacja przerobu mechanicznego złomu akumulatorowego w ZGH Orzeł Biały S.A" w kierunku obniżenia kosztów i zmniejszenia uciążliwości dla środowiska naturalnego
 • Analiza przydatności wybranych metod przeróbczych dla selektywnego rozdziału części organicznych z przerobu złomu i surowców wtórnych przemysłu metali nieżelaznych
 • Investigation on application of the Hoechst - Clariant's surface active reagents in the process of grinding Aitik ore from Boliden (Sweden)
 • Nowy układ do wzbogacania flotacyjnego mułów węglowych o dużej wydajności
 • Nowe kierunki w procesie mechanicznego wzbogacania rud Zn-Pb z rejonu olkuskiego
 • Wpływ zróżnicowanych własności fizycznych, mineralogicznych i jakościowych przerabianych rud cynkowo - ołowiowych na wskaźniki technologiczne wzbogacania
 • Możliwości i warunki zagospodarowania odpadów powstających przy eksploatacji i przeróbce rud cynku i ołowiu

Zastosowanie w przemyśle maszyn flotacyjnych:

 • KGHM Polska Miedź S.A.(referencje)
 • Kompania Węglowa S.A.(referencje)

 

Dane kontaktowe


Instytut Metali Nieżelaznych
Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych i Utylizacji Odpadów
ul. Sowińskiego 5, 44–100 Gliwice
Fax: 32 231 69 33
 
Kierownik Zakładu:
dr inż. Andrzej Wieniewski, prof.IMN ,tel.32 23 80 638; 32 23 80 238; 601-518-466
e-mail: andrzejw@imn.gliwice.pl
 
Z-ca Kierownika Zakładu:
dr inż. Bożena Skorupska, tel. 32 23 80 548
e-mail: bozenas@imn.gliwice.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij