IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Prezentacja


Centrum Ochrony Środowiska prowadzi badania z zakresu analityki środowiska (pomiary emisji zanieczyszczeń i identyfikacja źródeł ich wydzielania, badania jakości gleby i wód, pomiary stężenia pyłów). Zajmuje się także modernizacją technologii służących do:

 • utylizacji materiałów odpadowych,
 • odsiarczania gazów przemysłowych i energetycznych,
 • oczyszczania wód i ścieków.

Laboratorium Pomiarowo-Technologiczne Oczyszczania Gazów posiada certyfikat akredytacji nr AB 073 w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń i sprawności urządzeń odpylających (Zakres Akredytacji nr AB 073).

Struktura Zakładu


 

 

Dyrektor Centrum:

dr inż. Krzysztof Rajczykowski

tel. 32 23 80 267, e-mail krzysztof.rajczykowski@imn.lukasiewicz.gov.pl


Grupa Badawcza Technologii Ochrony Środowiska

Lider Grupy Badawczej: mgr inż. Agnieszka Fijałkowska

tel. 32 23 80  249, e-mail agnieszka.fijalkowska@imn.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Pomiarowo-Technologiczne Oczyszczania Gazów

Kierownik: inż. Rafał Szołtysik

tel. 32 23 80  257, e-mail rafal.szoltysik@imn.lukasiewicz.gov.pl


Laboratorium Analityczno-Technologiczne Oczyszczania Wód i Ścieków

Kierownik: dr inż. Ryszard Kurowski

tel. 32 23 80 249, e-mail ryszard.kurowski@imn.lukasiewicz.gov.pl

Oferta


USŁUGI BADAWCZE:

 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie doboru technologii i oceny pracy urządzeń odpylających: filtrów tkaninowych, pulsacyjnych, elektrofiltrów, instalacji mokrego odpylania,
 • prace dotyczące metod uzdatniania wód i oczyszczania ścieków przemysłowych,
 • prace dotyczące technologii zagospodarowania i utylizacji odpadów,
 • opracowanie założeń do projektowania instalacji odsiarczania gazów przemysłowych i energetycznych,opracowanie założeń do projektowania instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych,
 • badania optymalizacyjne obiegów chłodniczych,
 • prace dotyczące modernizacji istniejących instalacji odpylających i oczyszczalni ścieków, opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz pozwoleń sektorowych (emisja zanieczyszczeń do atmosfery, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami itp.).

USŁUGI POMIAROWE:

 • pomiary stężenia pyłu i strumienia objętości gazów w ciągach technologicznych, emisji pyłów, gazów oraz poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych,
 • określanie skuteczności urządzeń odpylających,
 • badania właściwości fizyko-chemicznych pyłów,
 • badania składu chemicznego gazów – oznaczanie: O2, CO2, CO, NO, NOx, SO2, SO3, HCl, HF,  wilgotności,
 • badania tkanin i włóknin filtracyjnych w zakresie przewiewności i wytrzymałości mechanicznej, analizy fizykochemiczne wód przemysłowych i ścieków.

Wyposażenie


Zakład Ochrony Środowiska wyposażony jest w aparaturę kontrolno-pomiarową oraz instalacje doświadczalne. Spośród nich warto wymienić:

 • instalację do badań procesów odsiarczania gazów,
 • model obiegu chłodniczego z chłodnią wentylatorową,
 • zestaw do analizy gazowej z analizatorem „Ultramat 23” firmy Siemens, 
 • przenośne elektrochemiczne analizatory gazów, 
 • instalacja do badań procesów elektrodializy i dializy dyfuzyjnej,
 • instalacja do badań nanofiltracji,
 • zestawy do grawimetrycznych pomiarów stężeń pyłu w gazie,
 • zestawy do pomiarów strumienia objętości gazów z rurkami spiętrzającymi i elektronicznymi miernikami ciśnienia różnicowego,
 • zestawy do poboru próbek zanieczyszczeń z gazów poprzez filtrację i absorpcję w cieczach,
 • sprzęt do oznaczania własności fizycznych pyłów,
 • przyrząd do pomiaru przewiewności tkanin firmy Metefem.

Współpraca


HM Głogów I

 • opracowanie technologii odpylania gazów z pieca elektrycznego,
 • modernizacja instalacji elektrofiltrów konwertorowych wraz z opracowaniem projektu technicznego nowego elektrofiltru,
 • opracowanie technologii odpylania gazów z konwertorowania stopu Cu-Fe-Pb,
 • opracowanie optymalnych parametrów pracy obiegów chłodniczych,
 • optymalizacja pracy półsuchej instalacji odsiarczania spalin,
 • opracowanie technologii odpylania gazów wentylacyjnych pieca szybowego,
 • pomiary gwarancyjne urządzeń i instalacji oczyszczania gazów, np. instalacji odciągowo-odpylających pieców szybowych,
 • opracowanie założeń projektowych odsiarczania gazów z procesu konwertorowania stopu Cu-Fe-Pb,
 • optymalizacja pracy obiegu chłodniczego.

HM Głogów II

 • pomiary układu chłodzenia, neutralizacji i filtracji gazów z pieców anodowych,
 • opracowanie technologii i założeń projektowych odsiarczania gazów z procesu konwertorowania stopu Cu-Fe-Pb.

HM Legnica

 • modernizacja instalacji elektrofiltrów konwertorowych wraz z opracowaniem projektu technicznego nowego elektrofiltru,
 • opracowanie technologii odpylania w filtrach pulsacyjnych gazów z suszarni koncentratów miedziowych,
 • pomiary układu chłodzenia, neutralizacji i filtracji gazów z pieców anodowych.  

HMN Szopienice

 • opracowanie konstrukcji elektrofiltru mokrego z elektrodami osadczymi z PCV do oczyszczania gazów z produkcji selenu technicznego. 

  Ciepłownia „Pod Grapą” w Żywcu, APC „Metalchem” w Opolu,  Rafineria Nafty „Jedlicze”

 • opracowanie technologii i projektu technicznego instalacji odsiarczania spalin mokrą metodą wapniakową.

Elektrownia „Rybnik”

 • współudział w badaniach technologicznych i projektowaniu instalacji odsiarczania spalin suchej z nawilżaniem. 

ZGH Bolesław

 • opracowanie technologii i wykonanie projektu technicznego oczyszczalni ścieków kwaśnych,
 • opracowanie założen projektowych instalacji odsiarczania gazów z pieców przewałowych  do produkcji tlenku cynku.

 HC Miasteczko Ślaskie

 • opracowanie założeń projektowych instalacji odsiarczania gazów spiekalniczych,
 • opracowanie założeń projektowych instalacji  dezodoryzacji odsiarczonych gazów spiekalniczych,
 • opracowanie założeń do modernizacji oczyszczalni scieków kwaśnych,
 • opracowanie technologii karbonizacji  oczyszczonych ścieków przemysłowych.

  Orzeł Biały S.A.

 • opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

 IMN-DHM Legnica

 • wdrożenie nowych rozwiązań w technologii przetopu pyłów cynkowo-ołowiowych dla poprawy pracy układu oczyszczania gazów,
 • opracowanie założeń projektowych instalacji odsiarczania gazów procesowych z pieców KPO.

  WIOŚ Katowice

 • pomiary kontrolne emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Elektrownia „Łagisza” i „Siersza"

 •   pomiary kalibracyjne i kontrolne systemów monitorowania emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.  
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij