Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki INNOVATOR Sp. z o.o.


Rada Nadzorcza Spółki INNOVATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice w dniu 30.05.2018r. podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki INNOVATOR Sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki INNOVATOR Sp. z o.o. – w Gliwicach przy ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki INNOVATOR Sp. z o.o.” w terminie do dnia 14.06.2018 do godziny 10:00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 I.Kandydaci na Prezesa Zarządu powinni:

 1. posiadać  wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w  Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub  samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

II.Kandydaci powinni także: 

 1. korzystać z pełni praw publicznych,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach handlowych.

III. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia  lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję  z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność  społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV. Kandydaci na Prezesa Zarządu ponadto powinni: 

 1. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,
 2. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 3. posiadać znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym  uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 4. posiadać  specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki. 

V. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać: 

 1. Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:
  a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  b. korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa zarządu w spółkach handlowych,
  d. posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w pkt I.2,
  e. posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt I.3,
  f. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez INNOVATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu,   w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”.
 2. Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt.
 3. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
  a. ukończenie  studiów wyższych,
  b. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w pkt I.2,
  c. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt I.3,
  d. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 4. Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem  wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie  wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).     
 6. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy. 


VI. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: INNOVATOR Sp. z o.o.,
ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu" w terminie do 14 czerwca 2018 r. do godz. 10.00.

VII. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

VIII. Rada Nadzorcza, przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Spółki z kandydatami na Prezesa Zarządu., spełniającymi wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.  

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Prezesa Zarząduodbędą się w dniu 20 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki w Gliwicach, od godziny 9.00.

IX. Rozmowy kwalifikacyjne, o których mowa powyżej obejmą następujące zagadnienia:

 1. Koncepcja zarządzania Spółką przez kandydatów na Prezesa Zarządu.
 2. Dotychczasowe doświadczenie kandydatów i ich przewidywania co do możliwości wykorzystania tych doświadczeń po powołaniu do Zarządu Spółki.
 3. znajomość branży, w której działa Spółka i otoczenia biznesowego.

X. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu:


Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest INNOVATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000055884, NIP 631-21-26-323, o kapitale zakładowym w wysokości 2.475.000zł zł (dalej: Administrator).

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).
 
Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, itp.

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij