IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach programu Horyzont 2020

 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych na realizację projektu H2020 pt. „Górnictwo miejskie nowej generacji - automatyczny demontaż, rozdział i odzysk cennych materiałów z urządzeń elektronicznych / New generation urban mining - Automated disassembly, separation and recovery of valuable materials from electronic equipment” (akronim ADIR 680449). Audytor powinien być uprawniony do wykonywania ustawowych badań dokumentów rachunkowych zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.05.2006r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG lub podobnymi przepisami. 

 2. Termin rozpoczęcia audytu – 2 tydzień lutego 2020 r. – termin ten zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym po dokonaniu wyboru audytora. Audytu należy dokonać w siedzibie Łukasiewicz-IMN.

 3. Oferty prosimy przesłać mailem na adres iwonaw@imn.gliwice.pl  do dnia 20.01.2020r.
  Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem, listę referencyjną audytowanych w ostatnich 3 latach (2017-2019) projektów finansowanych przez Komisję Europejską wraz z podaniem nazwy programu. Projekty bez podania rodzaju projektu i nazwy programu nie będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty.

 4. Wyniki postępowania (informacja o wyborze audytora i liczbie złożonych ofert) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

 5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Iwona Wierzbicka, tel.32-238-05-75.

 6. Podstawowe dane o projekcie:

  Projekt realizowany jest w latach 2015-2019. Instytut Metali Nieżelaznych jest współwykonawcą WP0-WP8.

  Liczba Raportów okresowych - 3

  Środki finansowe przyznane przez KE: 5 262 200,39 EUR

  Środki finansowe przyznane IMN przez KE: 687 375,00 EUR

 7. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom w miejscach ich przechowywania.

 8. Informujemy, że powyższe zapytanie nie jest prowadzone wg przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij