IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty zrealizowane

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH DO PRZEWODZENIA,PRZETWARZANIA, MAGAZYNOWANIA ENERGII

Projekt nr:
POIG.01.03.01-00-086/09

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Projekt obejmuje zagadnienia badawcze, głównie o charakterze aplikacyjnym, licznej grupy materiałów metalicznych i kompozytowych, których wspólną cechą są ich zastosowania w obszarze energii. Jest to szeroki obszar gospodarczo – społeczny posiadający kluczowe znaczenie dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Hasło „ ENERGIA” , w aspekcie nowych źródeł energii, przetwarzania form energii oraz jej oszczędzania, stanowi priorytet wielu programów światowych, w tym programów Ramowych Unii Europejskiej, a także Strategii Rozwoju Kraju.

Kierownik projektu: dr Mieczysław Woch, prof. IMN
Daty realizacji: 01.03.2009 – 30.06.2015
Całkowity koszt projektu: 18 116 234,00 PLN
Wartość dofinansowania ze środków UE: 15 398 798,90 PLN


 

Obszar I.Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przetwarzania energii. Zadanie.1. Bimetalowe druty przewodowe o podwyższonych własnościach fizyko-mechanicznych przeznaczone dla elektroenergetyki kolejowej i elektrotechniki.

Projekt nr:

Celem zadania jest opracowanie założeń procesowych i parametrów technologicznych złożonego procesu wytwarzania bimetalowych drutów kompozytowych, który oparty jest na procesie mechanicznego platerowania metali na zimno. 

Autorzy: dr inż. Stanisław Księżarek, dr inż. Wiesław Kazana

Obszar I.Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przetwarzania energii. Zadanie.2.Nowe kompozyty stykowe na bazie srebra wykazujące odporność na elektroerozję i wysoką przewodność elektryczną

Projekt nr:

Celem zadania jest opracowanie wstępnych założeń technologicznych do wytwarzania kompozytowych materiałów stykowych charakteryzujących się odpowiednio wysokimi własnościami eksploatacyjnymi podczas pracy w aparatach elektrycznych niskiego i średniego napięcia.

Autorzy: mgr inż. Marian Czepelak, dr inż. Barbara Juszczyk

Obszar I.Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przetwarzania energii.Zadanie.3.Stopy Cu-Nb i Cu-Ag jako materiały do wytwarzania silnych pól magnetycznych do zastosowań w energoelektronice.

Projekt nr:

Druty ze stopów Cu-Ag i Cu-Nb cechują się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi oraz wysoką konduktywnością elektryczna, umożliwiającymi ich zastosowanie przy wytwarzaniu generatorów silnych pól magnetycznych.

Autor: dr inż. Wojciech Głuchowski

Obszar I.Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przetwarzania energii. Zadanie.4. Badania nad wytwarzaniem drutów przewodowych z miedzi beztlenowej pokrywanych galwanicznie powłokami metalicznymi dla przemysłu kablowego

Projekt nr:

Celem pracy są badania nad zastosowaniem elektrolitycznego osadzania do wytworzenia powłok metalicznych na miedzi beztlenowej w gatunku Cu-OFE wytworzonej w technologii UpCast®.

Autor: mgr inż. Łukasz Wierzbicki

Obszar I.Zadanie 5. Badania nad zastosowaniem stopów Al wg opracowanych zmodernizowanych technologii na wyroby kute matrycowo o ponadstandardowych właściwościach na elementy złączne napowietrznych linii energetycznych.

Projekt nr:

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz stały wzrost jej kosztów zmusza do stosowania coraz bardziej wydajnych technologii jej przesyłania. Zmodernizowanie technologii wytwarzania kutych elementów złącznych jest odpowiedzią na panujący obecnie trend zwiększania obciążalności prądowej i minimalizacji strat przesyłowych napowietrznych linii energetycznych.

Autorzy: dr inż. Juliusz Senderski, dr inż. Bartłomiej Płonka

Obszar I. Zadanie 6. Nowe rodzaje funkcjonalnych miedzi stopowych o wysokiej wytrzymałości i przewodności elektrycznej przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektroniki.

Projekt nr:

Badania prowadzone w Laboratorium Technologii Przetwórstwa Metali Nieżelaznych (Wydział Metali Nieżelaznych AGH) dotyczą opracowania zintegrowanej technologii uzyskiwania prętów ze stopów Cu-Ag w linii ciągłego topienia i odlewania, a następnie poprzez przeróbkę plastyczną połączoną z międzyoperacyjną obróbką cieplną, produkcji drutów i mikrodrutów o zespole bardzo wysokich własności wytrzymałościowych i elektrycznych. 

Autorzy: prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dr inż. Andrzej Mamala, dr inż. Artur Kawecki, dr inż. Paweł Kwaśniewski, dr inż. Beata Smyrak, mgr inż. Grzegorz Kiesiewicz

Obszar II. Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przetwarzania i magazynowania energii. Zadanie 1. Wieloskładnikowe stopy metali jako materiały anodowe dla wysokoenergetycznych ogniw Ni-MH.

Projekt nr:

Celem zadania jest zaprojektowanie i zoptymalizowanie składu chemicznego wieloskładnikowych stopów odwracalnie absorbujących wodór odpowiednich do zastosowania w wysokoenergetycznych ogniwach niklowo-wodorkowych.

Autor: dr inż. Agnieszka Sierczyńska

Obszar II. Zadanie 2.Wytwarzanie warstwowych materiałów na bazie magnezu na podłożu niklu, stopów niklu lub żelaza do zastosowań w modelowej baterii rezerwowej oraz dobór i optymalizacja pozostałych elementów baterii.

Projekt nr:

Celem niniejszego zadania jest opracowanie modelu baterii opartego na układzie Mg-PbSO4, wykonanej przy zastosowaniu nowocześniejszej technologii proszkowej, pozwalającej na zdecydowane obniżenie odpadowości, uproszczenie konstrukcji, zwiększenie energii właściwej oraz obniżenie temperatury powierzchni baterii w trakcie jej pracy. Ta ostatnia zaleta w konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo układów sąsiadujących z baterią w zespole wyższego rzędu.

Autor: mgr inż. Sławomir Styczyński

Obszar II.Zadanie 3.Nowe materiały półprzewodnikowe o strukturze skuterudytu do zastosowań na elementy termoelektryczne oraz elektrody ogniw litowo-jonowych.

Projekt nr:

Dobry materiałów termoelektryczny powinien wykazywać dobre przewodnictw elektryczne s, wysoką wartość siły termoelektrycznej S przy niskim przewodnictwie cieplnym l. Miarą przydatności materiału w aspekcie zastosowań termoelektrycznych jest współczynnik dobroci ZT = S2s/lT (Rys.1). Materiałami spełniającymi te warunki są związki o strukturze skuterudytu typu R1-xM4X12, gdzie M jest metalem a X pierwiastkiem z piątej grupy układu okresowego a R jest pierwiastkiem ziem rzadkich lub aktynowcem.W ramach realizacji projektu planuje się wytworzenie prototypowego termoogniwa opartego na materiałach typu CoSb3 i R1-xFe4- yCoySb12 gdzie R to La, Ce lub miszmetal. 

Autorzy: dr Adriana Wrona, dr inż. Mariusz Walkowiak

Obszar II.Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przetwarzania i magazynowania energii. Zadanie 4. Wytwarzanie materiałów na rdzenie piezoelektrycznych transformatorów ceramicznych

Projekt nr:

Celem podjętych prac jest opracowanie technologii wytwarzania materiału oraz konstrukcji transformatorów piezoelektrycznych jako oferty dla potencjalnych producentów tych nowoczesnych urządzeń. 

Autor: dr Mariusz Staszewski

Obszar II.Zadanie 5. Opracowanie założeń procesowych do produkcji akumulatorów z nowych stopów ołowiu z udziałem topnika zabezpieczającego kąpiel stopową przed utlenieniem.

Projekt nr:

W ramach projektu opracowano nowe, modyfikowane, wieloskładnikowe stopy ołowiu. Dokonano także doboru topnika chroniącego ciekły stop przed utlenieniem w czasie jego ekspozycji w procesie wytwórczym. Na zakończenie projektu przedstawione zostaną założenia procesowe wytwarzania opracowanych stopów ołowiu z udziałem topnika zabezpieczającego kąpiel stopową przed utlenieniem. 

Autorzy: dr inż. Jan Wesołowski, dr inż. Ludwik Ciura, prof. IMN, dr inż. Wiesław Kazana


Obszar II.Zadanie 6.Wyznaczanie charakterystyk fizykochemicznych wodorków metali jako materiałów do magazynowania wodoru dla ogniw paliwowych.

Projekt nr:

Celem zadania jest zaprojektowanie i zoptymalizowanie składu chemicznego związków międzymetalicznych o właściwościach sorbentów wodoru, mogących pracować jako materiał magazynujący wodór w ogniwach paliwowych. 

Autor: dr inż. Agnieszka Sierczyńska


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij