W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Rady Konferencji MEC (MEC Council) mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji Inżynierii Mineralnej - Mineral Engineering Conference (MEC2017), która odbędzie się w dniach 20 - 23 września 2017 roku, w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.Konferencja MEC2017 już po raz drugi  organizowana jest jako połączona konferencja składająca się z XIII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Rud Metali Nieżelaznych (ICNOP), XXII Międzynarodowej Konferencji Przeróbki Kopalin i LIV Sympozjum Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii.

W 2017 roku Konferencja MEC2017 organizowana jest przez Instytut Metali Nieżelaznych we współpracy z Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum CBR oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych.

Zakres konferencji

Coroczne spotkanie środowiska mineralurgicznego ma na celu promowanie efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Udział w Konferencji daje ogromną okazję do przedstawienia i dyskutowania badań teoretycznych oraz ich praktycznych zastosowań we wszystkich aspektach inżynierii mineralnej i przeróbki węgla. Konferencja MEC2017 obejmuje następujące tematy:

•    zaawansowana mineralogia,
•    automatyka i sterowanie procesami,
•    innowacyjne konstrukcje maszyn i urządzeń przeróbczych,
•    procesy separacji (magnetyczna, elektryczna, grawitacyjna, flotacja, koagulacja, aglomeracja, rozdrabnianie, przesiewanie, odwadnianie, suszenie, porcjowanie itd.) ,
•    hydro- i bio-hydrometalurgia,
•    modyfikacja właściwości minerałów,
•    odpady mineralne i ich odzysk,
•    aspekty środowiskowe przeróbki kopalin.

Rada Konferencji Inżynierii Mineralnej (MEC Council)
Komitet Doradczy Konferencji MEC (MEC Council) jest wybranym spośród organizatorów Konferencji Inżynieria Mineralna, organem odpowiedzialnym za ustalenie terminu i miejsca konferencji MEC, zapewniając utrzymanie wysokich standardów.

Członkowie Rady MEC2017

Dariusz Foszcz – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Przemysław B. Kowalczuk – Politechnika Wrocławska, Wrocław
Marcin Lutyński – Politechnika Śląska, Gliwice
Witold Pawlos – KGHM Polska Miedź S.A., Lubin
Andrzej Grotowski – KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Andrzej Wieniewski – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 

Przewodniczący Konferencji : Zbigniew  Śmieszek – Instytut Metali Nieżelaznych

Zaproszeni do Komitetu Honorowego MEC2017 

Honorowi przewodniczący:

 • Kazimierz Sztaba –Profesor Honorowy Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków
 • Janusz Laskowski –Profesor  University of British Columbia, Canada 
Radosław Domagalski-Łabędzki –Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  
Piotr Dytko – Prezes Zarządu KGHMCUPRUM sp. z o.o., CBR
Bogdan Kuźba – Dyrektor O/ZWR KGHM „PM” S.A.
Cezary Madryas   –J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej
­Arkadiusz Mężyk   –J.M. Rektor Politechniki Śląskiej
Bogusław Ochab –Prezes Zarządu, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A

Tadeusz Słomka  –  J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków

Rada Programowa MEC2017

Przewodniczący – Andrzej Wieniewski
Wiceprzewodniczący – Andrzej Chmielarz

 • Tomasz Chmielewski
 • Jan Drzymała
 • Andrzej Grotowski
 • Ewelina Kasińska-Pilut
 • Przemysław B. Kowalczuk
 • Marcin Lutyński
 • Tomasz Niedoba
 • Bożena Skorupska
 • Barbara Tora

Komitet Naukowy MEC2016
 Ireneusz Baic, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Katowice

Wiesław Blaschke, Polska Akademia Nauk, Kraków
Stanisław Chibowski, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin
Andrzej Chmielarz , Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Tomasz Chmielewski, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Joachim Pielot, Politechnika Śląska, Gliwice
Jan Drzymała, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dariusz Foszcz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Tomasz Gawenda, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Tadeusz Tumidajski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Janusz Girczys, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Andrzej Grotowski, KGHM Cuprum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Jan Hupka, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Teofil Jesionowski, Politechnika Poznańska, Poznań
Andrzej Konieczny, KGHM Polska Miedź S.A., Lubin
Przemysław B. Kowalczuk, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Aleksander Lutyński, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
Marcin Lutyński, Politechnika Śląska, Gliwice
Andrzej Łuszczkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Kazimierz Małysa, Polska Akademia Nauk, Kraków
Tomasz Niedoba, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Paweł Nowak, Polska Akademia Nauk, Kraków
Witold Pawlos, KGHM Polska Miedz S.A., Lubin
Aleksandra Potulska, KGHM Cuprum  Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
Ireneusz Pyka, Główny Instytut Górnictwa
Tomasz Ratajczak, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Zygmunt Sadowski, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Daniel Saramak, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bożena Skorupska, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Tomasz Suponik, Politechnika Śląska, Gliwice
Agnieszka Surowiak, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Andrzej Wieniewski, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Piotr Wodziński, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 

Międzynarodowy Komitet Naukowy MEC2017

El-Sayed Abdel-Aal, Central Metallurgical R&D Institute, Egypt
Emre Naci Altun, Middle East Technical University, Turkey
Corby Anderson, Colorado School of Mines, USA
Jari Aromaa, Aalto University, Finland
Vedat Deniz, Hitit University, Corum, Turkey
Olof Forsen, Aalto University, Finland
Hylke J Glass, Camborne School of Mines, Univ. Exeter, UK
Shekwonyadu Iyakwari, Nasarawa State University, Nigeria
Janusz Laskowski, University of British Columbia, Canada
Dariusz Lelinski, FLSmidth, USA
Mari Lundstrom, Aalto University, Finland
Jan D. Miller, University of Utah, USA
Bahri Oteyaka, Osmangazi University, Turkey
Pradip, Tata R&D Design Centre, India
Fereshteh Rashchi, University of Tehran, Iran
Oktay Sahbaz, Dumlupinar University, Turkey
Yakup Umucu, Suleyman Demirel University, Turkey

Komitet Organizacyjny MEC2017

Przewodniczący – Andrzej Wieniewski
Wiceprzewodniczący – Bożena Skorupska

 • Anna Królikowska
 • Kinga Lis
 • Adam Mańka Alicja Skotnicka
 • Łukasz Skrzypiec
  Kornel Tobiczyk
 • Jolanta Tokarczyk 

Ważne daty
Styczeń 2017 – Otwarcie rejestracji, opłat, wysyłanie streszczeń/artykułów
1 czerwca 2017 – Ostateczny termin przyjmowania streszczeń/artykułów
1 lipca  2017 – Potwierdzenie przyjęcia materiałów do druku
1 lipca  2017– Zakończenie rejestracji autorów nadesłanych prac, wniesienie opłaty konferencyjnej
18 sierpnia 2017 – Zakończenie rejestracji pozostałych uczestników, wniesienie opłaty konferencyjnej
20–23 września 2017 – Konferencja Inżynierii Mineralnej MEC2017 

Zgłoszenia referatów

Zgłoszone streszczenia lub pełne artykuły (do 10 stron), mogą być przedstawione zarówno w formie ustnej jak i plakatu, po wcześniejszej akceptacji Komitetu Organizacyjnego. Referaty powinny dotyczyć szeroko rozumianej przeróbki kopalin, fizykochemicznych podstaw procesów mineralurgicznych, procesów bio- i hydrometalurgicznych, aspektów środowiskowych i innych podanych w zakresie tematyki konferencji. Przesłane przez autorów i zaakceptowane przez Komitet Organizacyjny, zgodnie z wolą autora lub autorów streszczenia czy też pełne artykuły, zostaną opublikowane  w czasopiśmie  E3S Web of Conferences oraz będą indeksowane przez ISI Web of Science.

Pełne artykuły opublikowane w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w ISI Web of Science dają liczbę punktów ministerialnych (MNiSW) odpowiadających najwyżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym krajowym, nieposiadającym współczynnika Impact Factor (IF) (lista B).  Aktualnie taka publikacja może przynieść 15 punktów.

Referaty  powinny zostać sformatowane według instrukcji zamieszczonej w pliku- MEC2017_Guidelines for authors, oraz na stronie http://www.e3s-conferences.org/for-authors.Streszczenia czy też pełne artykuły wyłącznie w języku angielskim,  należy przesłać  jako dokument MS Word na adresy:  e-mail: alicjas@imn.gliwice.pl, annak@imn.gliwice.pl

Termin nadsyłania prac, które zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych mija 1 czerwca 2017. Potwierdzenie przyjęcia do druku zostanie wysłane do autorów do 1 lipca 2017.

Autorzy muszą być zarejestrowani do 1 czerwca 2017, aby ich streszczenia/artykuły zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych MEC2017.

Autorzy,którzy nie są zainteresowani publikacją swojego referatu w czasopiśmie  E3S Web of Conferences, proszeni są o  przesłanie referatu lub prezentacji, w dowolnej formie i języku, z zachowaniem podanych terminów czasowych. Referat zostanie ujęty w materiałach konferencyjnych na nośniku elektronicznym, zawierającym wszystkie wystąpienia i przekazany uczestnikom konferencji. Referaty należy przesyłać na adresy:  alicjas@imn.gliwice.pl, annak@imn.gliwice.pl.

Tradycyjnie w trakcie konferencji zostaną wręczone młodym naukowcom nagrody za najlepszy referat.

RAMOWY PROGRAM  KONFERENCJI
 Środa, 20 września 2017

12:00 – 15:00 Rejestracja

13:30 – 16:00 Lunch 

15:15 – 15:30 Otwarcie konferencji : Prof. Zbigniew Śmieszek – Przewodniczący Konferencji MEC2017 , Prezes KGHM Polska Miedź S.A., Prezes ZGH Bolesław S.A. 

15:30 – 17:30 Sesja plenarna 

19:00 Kolacja 

Czwartek, 21 września 2017 

7:00 – 11:00 Śniadanie

 9:30 – 13:20  Sesja I  Inżynieria Mineralna

9:30 – 13:20  Sesja II  Hydrometalurgia

9:30 – 13:20  Sesja III  Przeróbka kopalin 

13:30 – 16:00 Lunch 

15:00 – 17:00  Sesja IV  Inżynieria Mineralna

15:00 – 17:00  Sesja V Hydrometalurgia

15:00 – 17:00  Sesja VI  Przeróbka kopalin 

17:30 Spotkanie Rady konferencji MEC2017, wydawców i zaproszonych gości 

20:00 Kolacja regionalna 

Piątek, 22 września 2017

 7:00 – 11:00 Śniadanie 

8:00 wycieczka techniczna do ZGH Bolesław S.A. 

13:30 – 16:00 Lunch

16:00 – 17:30  Sesja posterowa

19:00 Uroczysta kolacja 

 Sobota,23 września 2017 

7:00 – 11:00 Śniadanie

9:30 – 13:15 Sesja VII Inżynieria Mineralna

13:15 – 13:30 zamknięcie konferencji 

13:30 -16:00 lunch


Opłaty

Pełne uczestnictwo obejmuje : zakwaterowanie, materiały konferencyjne, udział w sesjach, przerwy kawowe, obiady, kolacje: tradycyjna, bankiet, kolacja regionalna.
Koszt uczestnictwa dla autorów: 

 •        z noclegiem w pok. 1 osobowym – 2560 zł + VAT
 •      z noclegiem w dzielonym pok. 2  osobowym – 2460 zł + VAT  (od 1 os.)
 •      bez noclegu – 1560 zł + VAT

Koszt  dla pozostałych uczestników:

 • z noclegiem w pok. 1 osobowym – 2660 zł + VAT
 •  z noclegiem w dzielonym pok. 2  osobowym – 2560 zł + VAT (od 1 os.)
 • bez noclegu – 1660 zł + VAT

Koszt uczestnictwa dla studentów :

 • z noclegiem w Hotelu Gołębiewski  – 2300 zł +VAT  za 1 osobę ( nocleg w pokoju 3 osobowym)
 • z noclegiem w hotelu JUR-GAST – 1900 zł + VAT za 1 osobę

Koszt uczestnictwa dla osoby towarzyszącej (nie uczestniczącej w sesjach) – 1800 zł + VAT

Opłatę rejestracyjną należy dokonać na konto:
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych (SITMN): ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice,

NIP: 954-24-96-108, Bank BGŻ BNP Paribas , 87 2030 0045 1110 0000 0246 2630 , z dopiskiem MEC2017,oraz  imię i nazwisko uczestnika.

Kontakt do SITMN: Maria Grzesik, tel: 32 2380-460, e-mail: sitmn@sitmn.pl

Miejsce Konferencji, zakwaterowanie

Konferencja Inżynieria Mineralna MEC2017 odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Hotel usytuowany jest na zboczu Bukowej, nad brzegiem Wisły. Z okien Hotelu roztacza się niepowtarzalny widok na urokliwe zakątki Beskidu Śląskiego.

Więcej o hotelu na stronie www.golebiewski.pl

Język konferencji, prezentacja
 
Językiem konferencji będzie j.polski i j.angielski. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

W załącznikach- komunikat o konferencji, formularz zgłoszeniowy,wskazówki dla autorów

 

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij