IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Analizy metali i stopów

 • miedź i stopy miedzi [miedź nierafinowana(kamień miedziowy, miedź czarna, miedź konwertorowa, miedź cementacyjna), miedź rafinowana ( beztlenowa, tlenowa- w tym elektrolityczna, odtleniona, zawierająca srebro) miedź anodowa, ,stopy wstępne miedzi, niskotopliwe stopy miedzi – w tym miedź stopowa, stopy typu: Cu-Zn (mosiądze), Cu-Sn (brązy), Cu-Al.(brązy aluminiowe), Cu-Ni (miedzionikle), Cu-Ni-Zn (mosiądze wysokoniklowe), spoiwa na bazie miedzi),
 • cyna, ołów , stopy cyny i ołowiu (ołów rafinowany, ołów surowy, ołów twardy, spoiwa cynowo-ołowiowe do lutowania miękkiego, stopy łożyskowe, stopy niskotopliwe, stopy drukarskie),
 • cynk i stopy cynku (cynk rafinowany ogniowo, cynk elektrolityczny, cynk rektyfikowany, cynk wtórny, odlewnicze stopy cynku),
 • nikiel i stopy niklu (nikiel elektrolityczny, nikiel do przetopienia, nikiel do przeróbki plastycznej, stopy niklu do przeróbki plastycznej, nikiel stopowy do elektroniki, stopy magnetyczne miękkie),
 • srebro i stopy srebra (czyste srebro, stopy jubilerskie, stopy dentystyczne, materiały stykowe, spoiwa srebrne),
 • metale szlachetne i ich stopy( złoto, platyna, pallad, stopy jubilerskie złota),
 • aluminium i stopy aluminium (aluminium do przetopienia, aluminium do przeróbki plastycznej, stopy wstępne aluminium, stopy odlewnicze aluminium, stopy aluminium do przeróbki plastycznej , spoiwa),
 • żelazostopy ( żelazomangan, żelazochrom, żelazokrzemomangan, żelazowanad, żelazomolibden, żelazomiedź).

 Ponadto:

 • dokonujemy identyfikacji metali i stopów o nieznanym składzie,
 • wykonujemy analizy na zgodność z normą,
 • oznaczamy zanieczyszczenia nienormowane,
 • wykonujemy analizy rozjemcze.

 

Analizy materiałów geologicznych i przemysłowych
 

 • rudy, koncentraty, materiały z procesów piro- i hydrometalurgicznej przeróbki rud i koncentratów,
 • surowce i produkty przemysłowe (np. nadrenian amonowy, arsenian sodowy, kwas siarkowy, gips naturalny i syntetyczny, kamień wapienny i inne),
 • węgiel i produkty jego pirolizy,
 • tworzywa sztuczne,
 • barwniki.

Badania obejmują szeroki zakres oznaczeń ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków bilansowych, pierwiastków toksycznych ( Hg, As, Pb, Cd, Cu, Cr, Zn, Co,Ni, Ba, Tl ), uciążliwych dla środowiska związków organicznych (WWA, fenol, benzen, LZO) oraz metali szlachetnych (Au, Ag, Pd, Pt, Ir, Rh).

Analizy wód, ścieków i osadów ściekowych

Wykonujemy badania wód powierzchniowych i podziemnych; odcieków ze składowisk odpadów, ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych; wód pitnych obejmujące:

 • oznaczanie pH,
 • oznaczanie zapachu,
 • oznaczanie przewodnictwa
 • oznaczanie temperatury,
 • oznaczanie tlenu rozpuszczonego,
 • oznaczanie siarczanów,
 • oznaczanie chlorków,
 • oznaczanie barwy,
 • oznaczanie BZT5,
 • oznaczanie ChZT,
 • oznaczanie chloru wolnego,
 • oznaczanie krzemionki,
 • oznaczanie amoniaku,
 • oznaczanie azotanów,
 • oznaczanie azotynów,
 • oznaczanie azotu ogólnego,
 • oznaczanie ciał rozpuszczalnych ogólnych,
 • oznaczanie ciał rozpuszczalnych mineralnych,
 • oznaczanie ciał rozpuszczalnych lotnych,
 • oznaczanie ciężaru właściwego,
 • oznaczanie detergentów,
 • oznaczanie substancji ropopochodnych
 • oznaczanie substancji ekstrahujących się chlorkiem metylenu,
 • oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
 • oznaczanie pestycydów chloroorganicznych,
 • oznaczanie lotnych węglowodorów aromatycznych (LWA) (benzen i jego homologii)
 • oznaczanie olei mineralnych (suma węglowodorów C12 - C35, z uwzględnieniem naftalenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, chryzenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pirenu, benzo(a)fluoratenu, benzo(g,h,i)perylenu)
 • oznaczanie chlorowcopochodnych węglowodorów (chlorowane węglowodory alifatyczne, chlorobenzeny, chlorofenole, polichlorowane bifenyle)
 • oznaczanie tetrahydrofuranu, pirydyny, tetrahydrotiofenu, fenolu, krezoli, ftalanów
 • benzyna (suma węglowodorów C6 - C12 z uwzględnieniem benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów),
 • oznaczanie twardości ogólnej,
 • oznaczanie twardości węglanowej,
 • oznaczanie twardości
 • niewęglanowej,
 • oznaczanie utlenialności,
 • oznaczanie zasadowości,
 • oznaczanie zawiesin ogólnych,
 • oznaczanie zawiesin mineralnych,
 • oznaczanie zawiesin lotnych,
 • oznaczanie sodu,
 • oznaczanie potasu,
 • oznaczanie wapnia,
 • oznaczanie magnezu,
 • oznaczanie chromu,
 • oznaczanie manganu,
 • oznaczanie żelaza ogólnego,
 • oznaczanie cynku,
 • oznaczanie ołowiu,
 • oznaczanie miedzi,
 • oznaczanie arsenu,
 • oznaczanie fosforu,
 • oznaczanie glinu,
 • oznaczanie kadmu,
 • oznaczanie kobaltu,
 • oznaczanie niklu,
 • oznaczanie rtęci,
 • oznaczanie srebra
 • oznaczanie różnych form występowania pierwiastków As, Cr, Fe

Analizy gleb

Zgodne z obowiązującymi standardami jakości gleby oraz ziemi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165).

 • oznaczanie pH,
 • oznaczanie wapnia,
 • oznaczanie magnezu,
 • oznaczanie azotanów,
 • oznaczanie azotynów,
 • oznaczanie amoniaku,
 • oznaczanie siarczanów,
 • oznaczanie fosforanów,
 • oznaczanie cyjanków
 • oznaczanie pestycydów
 • oznaczanie wilgotności,
 • oznaczanie przewodnictwa,
 • oznaczanie ekstraktu eterowego,
 • oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
 • oznaczanie pestycydów chloroorganicznych,
 • oznaczanie lotnych węglowodorów aromatycznych (LWA) (benzen i jego homologii),
 • oznaczanie olei mineralnych (suma węglowodorów C12 - C35, z uwzględnieniem naftalenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, chryzenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pirenu, benzo(a)fluoratenu, benzo(g,h,i)perylenu)
 • oznaczanie chlorowcopochodnych węglowodorów (chlorowane węglowodory alifatyczne, chlorobenzeny, chlorofenole, polichlorowane bifenyle),
 • oznaczanie tetrahydrofuranu, pirydyny, tetrahydrotiofenu, fenolu, krezoli, ftalanów
 • benzyna (suma węglowodorów C6 - C12 z uwzględnieniem benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów),
 • oznaczanie sodu,
 • oznaczanie potasu,
 • oznaczanie żelaza,
 • oznaczanie cynku,
 • oznaczanie ołowiu,
 • oznaczanie kadmu,
 • oznaczanie niklu,
 • oznaczanie kobaltu,
 • oznaczanie glinu,
 • oznaczanie chromu,
 • oznaczanie arsenu,
 • oznaczanie rtęci

 

Analizy odpadów 

 • odpady poflotacyjne, żużle, szlamy, pyły (w tym mikropróbki pyłów pobrane na filtrach),
 • odpady energetyczne z procesów spalania paliw stałych ( żużle, popioły dymnicowe) i utylizacji odpadów,
 • odpady lakiernicze i pogalwaniczne
 • odpady z procesów odpylania i oczyszczania gazów odlotowych,
 • zużyte katalizatory.

Analizy innych materiałów
 

 • analiza jakościowa i ilościowa materiałów,
 • określanie stopnia czystości substancji chemicznych (odczynniki chemiczne)
 • badania żywności,
 • oznaczanie zawartości pierwiastków toksycznych (Hg, As, Pb, Cd, Cu, Cr, Zn, Co, Ni, Tl) w materiałach o zróżnicowanym składzie chemicznym.

 

Badania wyrobów na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE

Badania wyrobów na zgodność z dyrektywą RoHS 2002/95/WE dotyczącą ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.Zakład Chemii Analitycznej IMN w Gliwicach przeprowadza badania wyrobów na zgodność z dyrektywą RoHS (dyrektywa 2002/95/WE z dnia z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Decyzja Komisji 2005/618/WE ustanowiła maksymalne wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dopuszczając maksymalną wartość koncentracji 0,1 % wagowo w materiałach jednorodnych dla ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych difenyli (PBB) i polibromowanych eterów fenylowych (PBDE) oraz 0,01 % wagowo w materiałach jednorodnych dla kadmu.

W Centrum Chemii Analitycznej przeprowadza się badania wyrobów (wstępna klasyfikacja oraz ilościowe określenie zawartości w/w niebezpiecznych substancji) wykorzystując wysokospecjalistyczną aparaturę pomiarową; spektrometry fluorescencji rentgenowskiej (XRF), spektrometry absorpcji atomowej, spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej, spektrofotometry UV/VIS, chromatografy gazowe i cieczowe.

Bliższych informacji na temat badań udziela:
mgr inż. Andrzej Hryniszyn tel.032 2380478,
tel. kom. 0 601 454 491 e-mail: andrzejh@imn.gliwice.pl 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij