IMN
Biuletyn Informacji Publicznej

Przeróbka surowców mineralnych i utylizacja odpadów

 • badania składu różnego rodzaju surowców, zwłaszcza rud metali nieżelaznych, węgla, surowców odpadowych i wtórnych w szerokim zakresie uziarnienia
 • badania wzbogacalności surowców mineralnych odpadowych i wtórnych
 • technologie wzbogacania rud i minerałów, a także surowców odpadowych i wtórnych
 • technologie kruszenia, mielenia i klasyfikacji
 • technologie wzbogacania z wykorzystaniem metod grawitacyjnych, elektrostatycznych, elektromagnetycznych, separacji cieczowej i powietrznej
 • technologie flotacji
 • kombinowane metody chemiczno-flotacyjne wzbogacania rud metali
 • ocena poszczególnych operacji przeróbczych w warunkach przemysłowych
 • dobór odczynników flotacyjnych do flotacji różnego rodzaju surowców
 • opracowanie nowych oraz doskonalenie istniejących konstrukcji maszyn i urządzeń przeróbczych
 • opracowanie schematów technologicznych i maszynowych wzbogacania surowców mineralnych i wtórnych wraz z systemami automatyzacji sterowania i kontroli procesów

Hutnictwo metali nieżelaznych

 • technologie odzysku metali nieżelaznych z koncentratów i wszelkiego rodzaju surowców wtórnych
 • metody rafinacji metali nieżelaznych od zanieczyszczeń
 • metody otrzymywania związków chemicznych oraz stopów użytecznych z półproduktów i odpadów zawierających metale nieżelazne
 • opracowanie metod brykietowania i granulowania różnorodnych materiałów wraz z doborem optymalnych rodzajów lepiszcz
 • modelowanie matematyczne i opracowanie algorytmów do sterowania procesami hutniczymi oraz systemy wspomagania decyzyjnego
 • ekspertyzy i analizy istniejących technologii celem racjonalizacji zużycia energii, opracowania optymalnych sposobów odzysku ciepła odpadowego, zmniejszenia uciążliwości zakładu dla otoczenia
 • wyznaczanie własności spieków i żużli metalurgicznych
 • wyznaczanie własności stopów metali

Hydrometalurgia

 • hydrometalurgiczne technologie produkcji metali podstawowych
 • unowocześnianie i doskonalenie technologii elektrolitycznej rafinacji miedzi
 • opracowywanie nowych technologii otrzymywania i rafinacji metali towarzyszących rudom miedzi i cynku oraz metali szlachetnych
 • opracowywanie i rozwijanie metod przerobu półproduktów, odpadów i surowców wtórnych przemysłu metali nieżelaznych, z zastosowaniem nowoczesnych technik hydrometalurgicznych (ekstrakcja rozpuszczalnikowa, sorpcja jonowymienna, ciśnieniowe techniki odwadniania itp.)
 • wytwarzania wybranych związków metali z materiałów własnych i powierzonych, w tym związków wysokiej czystości (np.: związków renu dla katalizy organicznej, soli metali szlachetnych)

Ochrona środowiska

 • technologie oczyszczania wód i ścieków przemysłowych metodami membranowymi, fotochemicznymi, adsorpcyjnymi, biologicznymi
 • technologie zagospodarowania odpadów
 • optymalizacja obiegów chłodniczych
 • biochemiczne metody otrzymywania metali nieżelaznych z niskojakościowych koncentratów i surowców wtórnych (bioługowanie i bioleaching)
 • projektowanie instalacji odsiarczania gazów przemysłowych, w tym energetycznych
 • pomiary emisji zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz pozwoleń sektorowych (emisja zanieczyszczeń do atmosfery, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami itp.)
 • badania jakości wód gruntowych i gruntów
 • recykling chemicznych źródeł prądu
 • badania i prace związane z uruchomieniem w kraju czystych ekologicznie źródeł prądu

Przetwórstwo metali i stopów

 • technologie topienia, rafinacji, odlewania stopów metali nieżelaznych
 • technologia przygotowania ciekłego metalu na bazie aluminium do odlewania
 • technologie odlewania stopów specjalnych, w przypadku stopów aluminium – thixocasting
 • procesy przeróbki plastycznej stopów aluminium i magnezu tj. wyciskanie, walcowanie, kucie i ciągarstwo, tłocznictwo
 • rozwój technologii intensywnej deformacji plastycznej w przetwórstwie stopów trudnoprzerabialnych i mikrokrystalicznych
 • rozwój technologii wytwarzania materiałów warstwowych
 • rozwój urządzeń do rafinacji aluminium i jego stopów
 • badania dotyczące kształtowania własności metali i stopów przez wytworzenie korzystnej mikrostruktury w procesach wydzielania, wprowadzenia cząstek dyspersyjnych lub wytworzenia nanometalu
 • badanie zjawisk zachodzących w metalach i stopach na skutek przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej
 • technologie wytwarzania powłok ochronnych metodami zanurzeniowymi i galwanicznymi

Inżynieria materiałowa metali

 • Badania nad wytwarzaniem oraz badanie własności:
  • kompozytów metalicznych, wykazujących efekt termoelektryczny, magnetokaloryczny lub efekt magnetostrykcji
  • nowych stopów oraz materiałów kompozytowych na bazie stopów aluminium
  • elementów spiekanych do zastosowań w przemyśle maszynowym
  • amorficznych i nanokrystalicznych stopów magnetycznie miękkich oraz lutowi twardych
  • wysokowytrzymałych stopów lekkich na osnowie aluminium
  • warstw ochronnych, antykorozyjnych na wyrobach stalowych oraz warstw ochronnych, antykorozyjnych, dekoracyjnych, przeciwściernych na wyrobach z aluminium i jego stopów
  • stopów ekologicznych, ukierunkowanych na eliminację/ograniczenie Cd w materiałach stykowych oraz eliminację/ograniczenie Pb w lutowiach
  • lutowi twardych z udziałem metali szlachetnych oraz na bazie Cu lub Ni
  • materiałów warstwowych w postaci drutów i taśm dla elektroniki, elektrotechniki i telekomunikacji
  • wieloskładnikowych materiałów nanokompozytowych z grupy międzymetalicznych stopów wodorochłonnych, związków interkalacyjnych grafitu, kompozytów typu węgiel-węgiel, węgiel-metal i elektrycznie przewodzący polimer-metal – do zastosowania w chemicznych źródłach prądu
 • Badania i usługi w zakresie:
  • analiz jednorodności składu chemicznego, identyfikacji wtrąceń, wydzieleń i spójności w materiałach litych
  • analizy faz krystalicznych oraz określenia parametrów sieci krystalicznej w metalach i stopach
  • analizy naprężeń oraz tekstury w metalach i stopach
  • jakościowych i ilościowych analiz metalograficznych
  • charakterystyki własności mechanicznych i plastycznych metali i stopów (wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, twardość mikrotwardość, współczynnik rozszerzalności cieplnej)
  • analizy składu chemicznego stopów aluminium
  • oznaczania zawartości wodoru w metalach i stopach
  • charakterystyki własności proszków ( rozkład wielkości cząstek, powierzchnia właściwa, gęstość)
  • charakterystyki własności magnetycznych statycznych i dynamicznych
  • odlewania stopów metali oraz obróbki cieplnej, cieplno-magnetycznej i cieplno-mechanicznej
  • prasowania i spiekania proszków
  • wytwarzania taśm i rdzeni amorficznych i nanokrystalicznych
  • wytwarzania jednostkowych wyrobów z metali nieżelaznych o nietypowych składach chemicznych

Chemiczne źródła prądu

 • Badania nad wytwarzaniem, modernizacją oraz badanie własności:
  • akumulatorów ołowiowo kwasowych
  • ogniw niklowo-wodorkowych
  • akumulatorów litowo jonowych
  • ogniw paliwowych
  • alternatywnych źródeł energii
  • wysokotemperaturowych baterii rezerwowych
  • wyrobów specjalnych
 • Badania i usługi w zakresie:
  • surowców i półfabrykatów do produkcji chemicznych źródeł prądu
  • elektrolitów
  • separatorów
  • doradztwa technicznego dotyczącego warunków eksploatacji akumulatorów i baterii.

Chemia analityczna

 • opracowanie i walidacja metod analitycznych z zakresu metod klasycznych oraz technik instrumentalnych: AAS, XRF, AES, GC-MS i GC-ECD
 • kompleksowe opracowanie instrumentarium analitycznego dla nowych i modernizowanych technologii
 • rozwój instrumentalnych technik analitycznych umożliwiających szybką i precyzyjną kontrolę jakości badanych materiałów oraz dostosowanie metod analizy do zmieniającej się legislacji
 • opracowanie i wytwarzanie materiałów odniesienia spektrometrycznych (w postaci serii do kalibracji spektrometrów AES i XRF) i chemicznych
 • usługi badawcze z zakresu analityki chemicznej metali i stopów, materiałów geologicznych i technologicznych, wody i ścieków, odpadów oraz badania wyrobów na zgodność z Dyrektywą RoHS 2002/95/WE
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij