IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi badania sprawozdania finansowego Instytutu za pierwszy kwartał 2019 r.

Zapraszamy do złożenia oferty na badanie sprawozdań finansowych Instytutu za okres  od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, tj.:

 • sprawozdania Instytutu – jednostki macierzystej,
 • sprawozdania Oddziału w Legnicy (zakład wyodrębniony finansowo),
 • sprawozdania Oddziału w Poznaniu (zakład wyodrębniony finansowo),
 • sprawozdania łącznego Instytutu. 

 W załączeniu przekazujemy „Karty informacyjne” o poszczególnych jednostkach z danymi dotyczącymi 2018  r. oraz I kwartału 2019 r.

Informujemy również, iż zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Minister Przedsiębiorczości i Technologii. 

Ministerstwo oczekuje, aby oferta, poświadczona przez upoważnioną osobę, zawierała m.in.:

 •  podstawowe informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, proponowanym składzie zespołu przeprowadzającego badanie,
 • zaświadczenie potwierdzające wpis oferenta na listę firm audytorskich  prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • kopię obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 • oświadczenie zarówno firmy audytorskiej, jak i biegłego rewidenta mającego przeprowadzać badanie, o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69–73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach  audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) (ustawa o biegłych rewidentach) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności,
 • oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust.2–5 ustawy o biegłych rewidentach,
 • oświadczenie kluczowego biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania instytutów badawczych, z podaniem wykazu instytutów badawczych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach,
 • projekt umowy o badanie sprawozdania.  

Niezbędnym warunkiem jest, aby w projekcie umowy znalazły się następujące elementy:

 •  dodatkowy warunek dotyczący przeprowadzenia metodą pełną badania przychodów ze sprzedaży usług badawczo rozwojowych (PKWiU 72) – sprawozdanie z przeprowadzenia takiego badania musi znaleźć się w raporcie biegłego rewidenta,
 • wyraźny zapis mówiący o ponoszeniu przez firmę audytorską odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jej działalności,
 •  klauzula gwarantująca wyznaczenie do przeprowadzenia badania biegłego rewidenta, który zna specyfikę działania instytutów badawczych, w tym zasady rozliczania środków publicznych,
 • warunki płatności uzgodnione w taki sposób, aby ostatnia rata w wysokości 20–30% uiszczana była po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii,
 •  termin wykonania badania jednostkowych sprawozdań finansowych (wg kart informacyjnych poniżej) oraz sprawozdania łącznego –  do dnia 26.07.2019 r. 

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie wymagań Ministerstwa oraz złożenie ofert nie później niż do 15.05.2019 r. 

Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. 

Pliki do pobrania:

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij