Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości


Sprzedawca i prowadzący przetarg:
Instytut Metali Nieżelaznych
ul. Sowińskiego 5
44-100 GLIWICE

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (dalej jako „Sprzedawca”) sprzeda w drodze przetargu pisemnego (zaproszenie do składania ofert) lokal mieszkalny nr 5 (wymagający przeprowadzenia remontu) położony w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 12, zlokalizowany na I piętrze, składający się z jednego z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 25,14 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu obejmującego działkę 220 obręb Kłodnica, o powierzchni 0,2122 ha dla którego założona została księga wieczysta nr GL1G/00057780/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 90 000,00 zł.

Oferty należy składać pocztą (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla pocztowego) lub osobiście w zamkniętej, uniemożliwiającej identyfikację oferenta kopercie z napisem ”Oferta na zakup nieruchomości – lokal mieszkalny nr 5, ul. Góry Chełmskiej 12, Gliwice” w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach, pokój nr 102, pawilon A, do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 10:00.  

Złożona oferta wiąże na okres 30 dni od daty otwarcia kopert.

Wadium w wysokości 10%  ceny wywoławczej tj. 9 000 PLN, należy wpłacić na konto Sprzedającego w banku PeKaO S.A.  nr 48 1240 4748 1111 0000 4877 1906 w terminie do dnia poprzedzającego licytację. W tytule przelewu należy podać „ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości”. Wadium przepada w przypadku, gdy żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium uczestnika, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczony, miejscu i terminie, Sprzedawca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone przez takiego oferenta wadium przepada na rzecz Sprzedawcy.

Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w dniu 26.03.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Instytutu w pokoju nr 102, pawilon A.

Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr i Koordynacji Obsługi Instytutu tel. 32 238-02-20.
Mieszkanie można oglądać w dniach 15-16.03.2018 r. (godzina do ustalenia telefonicznie).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij