IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Łukasiewicz - IMN zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach w ramach konkursu 1/1.1.1/2021


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5,  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach  w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, podziałanie 1.1.1  - „Opracowanie innowacyjnej technologii rozdziału granulatów kabli miedzianych pochodzących z recyklingu na czystą miedz (Cu) oraz pobiał (CuSn) poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji mechanicznej” 

1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przez Konsorcjum MercuryHm Spółka z o.o. Spółka Komandytowa - Lider Konsorcjum  i Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych na realizację projektu w ramach umowy nr: POIR.01.01.01-00-0216/21-00pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii rozdziału granulatów kabli miedzianych pochodzących z recyklingu na czystą miedz (Cu) oraz pobiał (CuSn) poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji mechanicznej”, w oparciu o §14 Umowy o dofinansowanie Projektu.

Osobą uprawnioną do przeprowadzenia audytu jest osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dn. 27.08.2009 o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  Audytu należy dokonać w siedzibach Konsorcjantów. Forma przeprowadzenia audytu zostanie uzgodniona z wyłonionym oferentem, a wpływ na nią będzie miała sytuacja epidemiologiczna w kraju.     

Będzie on obejmował sprawdzenie:

  • Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
  • Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
  • Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

2. Planowany termin rozpoczęcia audytu druga połowa lutego 2023r., zostanie ostatecznie uzgodniony po dokonaniu wyboru audytora.

3. Oferty prosimy przesłać mailem na adres zofia.zwerdling@imn.lukasiewicz.gov.pldo dnia 7.02.2023r. Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem, listę referencyjną audytowanych w ostatnich 3 latach (2020-2022) projektów finansowanych przez NCBR wraz z podaniem programu NCBR, Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między zamawiającym a wykonawcą. Projekty bez podania rodzaju projektu i nazwy programu NCBR, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty.

4. Wyniki postępowania (wybór audytora i liczba złożonych ofert) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Zofia Zwerdling, tel: 32 238 04 75.

6. Podstawowe dane o projekcie:

Projekt pt.„Opracowanie innowacyjnej technologii rozdziału granulatów kabli miedzianych pochodzących z recyklingu na czystą miedz (Cu) oraz pobiał (CuSn) poprzez zastosowanie hybrydowych metod separacji mechanicznej” realizowany jest w latach 2021-2023 przez konsorcjum w składzie:

  • Lider projektu: MercuryHm Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 6,
  • Konsorcjanci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5,

Liczba złożonych i zatwierdzonych wniosków o płatność – 5 szt. rozliczających 75,84% wartości wydatków kwalifikowanych ogółem

Liczba Raportów – 1 szt.

Całkowite planowane koszty realizacji projektu wynoszą: 6.866.690,00 zł, w tym dofinansowanie NCBR wynosi 5.091.678,00 zł.

7. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom w miejscach ich przechowywania.

8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy, tj. ze względu na fakt, iż szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30.000 euro.

9. Łukasiewicz – IMN zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w każdym czasie bez wyboru oferty i podania przyczyn.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij