IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG


1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przezSieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych na realizację projektu w ramach umowy nr: TECHMATSTRATEG2/410049/12/NCBR/2019 z dn. 14.01.2020, pt. Nowoczesne stopy na bazie żelaza i na bazie miedzi przeznaczone do wytwarzania wyrobów o projektowanej strukturze i właściwościach z zastosowaniem technologii przyrostowej, Akronim: MAT4AMT, w oparciu o §16 Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu. Audytu należy dokonać w siedzibach Konsorcjantów. Forma przeprowadzenia audytu zostanie uzgodniona z wyłonionym oferentem, a wpływ na nią będzie miała sytuacja epidemiologiczna w kraju.     

Będzie on obejmował sprawdzenie:

 • Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 • Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
 • Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

2. Planowany termin rozpoczęcia audytu pierwsza połowa września br., zostanie ostatecznie uzgodniony po dokonaniu wyboru audytora.

3. Oferty prosimy przesłać mailem na adres zofia.zwerdling@imn.lukasiewicz.gov.pl do dnia 08.08.2022 r.

Oferta powinna zawierać:

 • cenę netto i brutto,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem,
 • listę referencyjną audytowanych w ostatnich 3 latach (2019-2021) projektów finansowanych przez NCBR wraz z podaniem programu NCBR. Projekty bez podania rodzaju projektu i nazwy programu NCBR, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty.

4. Wyniki postępowania (wybór audytora i liczba złożonych ofert) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Zofia Zwerdling, tel. 32 238 04 75 lub Agnieszka Szczęsna, tel. 32 238 05 25

6. Podstawowe dane o projekcie:

Projekt pt. Nowoczesne stopy na bazie żelaza i na bazie miedzi przeznaczone do wytwarzania wyrobów o projektowanej strukturze i właściwościach z zastosowaniem technologii przyrostowej, Akronim: MAT4AMT realizowany jest w latach 2020-2023 przez konsorcjum w składzie:

Lider projektu:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

Konsorcjanci:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,
 • Politechnika Warszawska,
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. 

Liczba wniosków o płatność – 3 szt. rozliczających 61,04% wartości wydatków kwalifikowanych ogółem.

Liczba Raportów – 2 szt.

Całkowite planowane koszty realizacji projektu wynoszą: 13 198 345,00 zł, w tym dofinansowanie NCBR wynosi 12 658 150,00 zł.

7. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom w miejscach ich przechowywania.

8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy, tj. ze względu na fakt, iż szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30.000 euro.

9. Łukasiewicz – IMN zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w każdym czasie bez wyboru oferty i podania przyczyn.  

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij