IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG


1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych na realizację projektu w ramach umowy nr: TECHMATSTRATEG2/406439/10/NCBR/2019 z dn. 19.08.2019, pt. Wyciskanie zgrzewające wysoko-wytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7XXX, Akronim: EXTRUALU7, w oparciu o §16 Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu. Audytu należy dokonać w siedzibach Konsorcjantów.Forma przeprowadzenia audytu zostanie uzgodniona z wyłonionym oferentem, a wpływ na nią będzie miała sytuacja epidemiologiczna w kraju.     

Będzie on obejmował sprawdzenie:

  • Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
  • Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
  • Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

2. Planowany termin rozpoczęcia audytu pierwsza połowa września br., zostanie ostatecznie uzgodniony po dokonaniu wyboru audytora.

3. Oferty prosimy przesłać mailem na adres zofia.zwerdling@imn.lukasiewicz.gov.pl do dnia 08.08.2022 r.

Oferta powinna zawierać:

  • cenę netto i brutto,
  • oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem,
  • listę referencyjną audytowanych w ostatnich 3 latach (2019-2021) projektów finansowanych przez NCBR wraz z podaniem programu NCBR. Projekty bez podania rodzaju projektu i nazwy programu NCBR, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty.

4. Wyniki postępowania (wybór audytora i liczba złożonych ofert) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.

5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Zofia Zwerdling, tel. 32 238 04 75 lub Agnieszka Szczęsna, tel. 32 238 05 25.

6. Podstawowe dane o projekcie:

Projekt pt. Wyciskanie zgrzewające wysoko-wytrzymałych kształtowników ze stopów aluminium serii 7XXX,Akronim: EXTRUALU7 realizowany jest w latach 2019-2023 przez konsorcjum w składzie:

Lider projektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

Konsorcjanci:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
  • Albatros Aluminium Sp. z o.o., ul. Czartoria 1, 61-102 Poznań.

Liczba wniosków o płatność  – 4 szt.rozliczających 57,24 % wartości wydatków kwalifikowanych ogółem

Liczba Raportów – 3 szt.

Całkowite planowane koszty realizacji projektu wynoszą: 14 060 661,00 zł, w tym dofinansowanie NCBR wynosi 8 048 933,16 zł.

7. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom w miejscach ich przechowywania.

8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy, tj. ze względu na fakt, iż szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości 30 000 euro.

9. Łukasiewicz – IMN zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w każdym czasie bez wyboru oferty i podania przyczyn.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij