IMN
Unia Europejska flaga
Biuletyn Informacji Publicznej

Łukasiewicz – IMN zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie usługi audytu projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu wydatkowania środków otrzymanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych na realizację projektu w ramach umowy nr: POIR.04.01.04-00-0094/17 z dn. 02.08.2018, pt. Nowa innowacyjna technologia „COLDTRIBRAZE” do wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych zawierających spoiwa na bazie srebra na drodze walcowania platerującego na zimno, w oparciu o  §15 Umowy o dofinansowanie Projektu. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia audytu jest osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  Audytu należy dokonać w siedzibach Konsorcjantów. Forma przeprowadzenia audytu zostanie uzgodniona z wyłonionym oferentem, a wpływ na nią będzie miała sytuacja epidemiologiczna w kraju.     
Będzie on obejmował sprawdzenie:
  • Wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
  • Realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
  • Poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.
2. Planowany termin rozpoczęcia audytu druga połowa listopada br., zostanie ostatecznie uzgodniony z Zamawiającym po dokonaniu wyboru audytora.
3. Oferty prosimy przesłać mailem na adres zofia.zwerdling@imn.lukasiewicz.gov.pl  do dnia 05.11.2020 r.
Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, oświadczenie o spełnianiu warunków bycia audytorem, listę referencyjną audytowanych w ostatnich 3 latach (2017-2019) projektów finansowanych przez NCBR wraz z podaniem programu NCBR. Projekty bez podania rodzaju projektu i nazwy programu NCBR, nie będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty.
4. Wyniki postępowania (wybór audytora i liczba złożonych ofert) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Instytutu.
5. Osobą uprawnioną do rozmów z oferentami jest Zofia Zwerdling, tel. 32  238 04 75. Z uwagi na stan epidemiczny i wykonywanie pracy zdalnie preferowany kontakt mailowy.
6. Podstawowe dane o projekcie:
Projekt pt. Nowa innowacyjna technologia „COLDTRIBRAZE” do wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych zawierających spoiwa na bazie srebra na drodze walcowania platerującego na zimno, realizowany jest w latach 2018-2021 przez konsorcjum w składzie:
Lider projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
Konsorcjanci:
  • Politechnika Śląska,
  • Brazco Manufacturing Sp. z o.o., ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice.
Liczba wniosków o płatność – 12szt. rozliczających 67,09% wartości kosztów kwalifikowanych ogółem.
Liczba Raportów - 2.
Całkowite planowane koszty realizacji projektu wynoszą: 4 130 481,25 zł, w tym dofinansowanie NCBR  – 3 126 788,75 zł.
7. Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom w miejscach ich przechowywania.
8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zmianami) – art. 4 pkt.
8. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.
9. Łukasiewicz – IMN zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania w każdym czasie bez wyboru oferty i podania przyczyn.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij